FORDON, ANDRA ÄN RULLANDE JÄRNVÄGS- ELLER SPÅRVÄGSMATERIEL, SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL FORDON.

* Enligt rådets förordning (EU) nr 692/2014 (EUT L 183, s. 9) är det förbjudet att importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till EU.
Förbudet gäller inte för:
a) fullgörande till den 26 september 2014 av handelsavtal som ingåtts före den 25 juni 2014, eller av anknytande avtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, den enhet eller det organ som vill fullgöra avtalet minst tio arbetsdagar i förväg har anmält verksamheten eller transaktionen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade,
b) varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som tillhandahållits Ukrainas myndigheter för granskning, för vilka överensstämmelse med villkoren för att beviljas förmånsberättigande ursprung har kontrollerats och för vilka ursprungsintyg har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012 och förordning (EU) nr 374/2014 eller i enlighet med associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

 • 8701000000 80 (9/0) : Traktorer (andra än dragtruckar enligt nr|8709)
 • 8702000000 80 (5/0) : Motorfordon för transport av minst 10|personer, inbegripet föraren
 • 8703000000 80 (16/0) : Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran (andra än sådana enligt nr|8702), inbegripet stationsvagnar och tävlingsbilar
 • 8704000000 80 (9/0) : Motorfordon för godsbefordran
 • 8705000000 80 (5/0) : Motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som är konstruerade huvudsakligen för person- eller godsbefordran (t.ex. bärgningsbilar, kranbilar, brandbilar, bilar med betongblandare, bilar med anordning för sopning eller spolning, verkstadsbilar och röntgenbilar)
 • 8706000000 80 (6/0) : Underreden försedda med motor, till motorfordon enligt nr|8701-8705
 • 8707000000 80 (2/0) : Karosserier (inbegripet förarhytter) till motorfordon enligt nr|8701-8705
 • 8708000000 80 (16/0) : Delar och tillbehör till motorfordon enligt nr|8701-8705
 • 8709000000 80 (4/0) : Truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av sådana slag som används i fabriker, magasin, hamnområden eller på flygplatser för korta transporter av gods; dragtruckar av sådana slag som används på järnvägsperronger; delar till fordon enligt detta nummer
 • 8710000000 80: Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon, även utrustade med vapen, samt delar till sådana fordon
 • 8711000000 80 (7/0) : Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidvagnar
 • 8712000000 80 (2/0) : Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga transportcyklar), utan motor
 • 8713000000 80 (2/0) : Rullstolar och andra fordon för sjuka eller rörelsehindrade, även med motor eller annan mekanisk framdrivningsanordning
 • 8714000000 80 (10/0) : Delar och tillbehör till fordon enligt nr|8711-8713
 • 8715000000 80 (2/0) : Barnvagnar och delar till barnvagnar
 • 8716000000 80 (8/0) : Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan mekanisk framdrivningsanordning; delar till sådana fordon