Vävnader av garn av syntetfilament, inbegripet vävnader framställda av material enligt nr 5404.

* Enligt rådets förordning (EU) nr 692/2014 (EUT L 183, s. 9) är det förbjudet att importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till EU.
Förbudet gäller inte för:
a) fullgörande till den 26 september 2014 av handelsavtal som ingåtts före den 25 juni 2014, eller av anknytande avtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, den enhet eller det organ som vill fullgöra avtalet minst tio arbetsdagar i förväg har anmält verksamheten eller transaktionen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade,
b) varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som tillhandahållits Ukrainas myndigheter för granskning, för vilka överensstämmelse med villkoren för att beviljas förmånsberättigande ursprung har kontrollerats och för vilka ursprungsintyg har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012 och förordning (EU) nr 374/2014 eller i enlighet med associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

 • - 5407100000 80 (2/0) : Vävnader framställda av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider eller av polyestrar
 • - 5407200000 80 (4/0) : Vävnader framställda av remsor e.d.
 • - 5407300000 80: Vävnader enligt anmärkning 9 till avdelning XI
 • - 5407410000 10 (0/3) : Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent filament av nylon eller andra polyamider
 • - - 5407410000 80: Oblekta eller blekta
 • - - 5407420000 80: Färgade
 • - - 5407430000 80: Av olikfärgade garner
 • - - 5407440000 80 (0/1) : Tryckta
 • - 5407510000 10: Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent texturerade polyesterfilament
 • - - 5407510000 80: Oblekta eller blekta
 • - - 5407520000 80: Färgade
 • - - 5407530000 80: Av olikfärgade garner
 • - - 5407540000 80: Tryckta
 • - 5407610000 10: Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent polyesterfilament
 • - - 5407610000 80 (4/0) : Innehållande minst 85 viktprocent otexturerade polyesterfilament
 • - - 5407690000 80 (2/0) : Andra
 • - 5407710000 10: Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent syntetfilament
 • - - 5407710000 80 (2/0) : Oblekta eller blekta
 • - - 5407720000 80: Färgade
 • - - 5407730000 80: Av olikfärgade garner
 • - - 5407740000 80: Tryckta
 • - 5407810000 10: Andra vävnader, innehållande mindre än 85 viktprocent syntetfilament, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull
 • - - 5407810000 80: Oblekta eller blekta
 • - - 5407820000 80: Färgade
 • - - 5407830000 80: Av olikfärgade garner
 • - - 5407840000 80: Tryckta
 • - 5407910000 10: Andra vävnader
 • - - 5407910000 80: Oblekta eller blekta
 • - - 5407920000 80: Färgade
 • - - 5407930000 80 (0/2) : Av olikfärgade garner
 • - - 5407940000 80: Tryckta