Vävnader av garn av regenatfilament, inbegripet vävnader framställda av material enligt nr 5405.

* Enligt rådets förordning (EU) nr 692/2014 (EUT L 183, s. 9) är det förbjudet att importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till EU.
Förbudet gäller inte för:
a) fullgörande till den 26 september 2014 av handelsavtal som ingåtts före den 25 juni 2014, eller av anknytande avtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, den enhet eller det organ som vill fullgöra avtalet minst tio arbetsdagar i förväg har anmält verksamheten eller transaktionen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade,
b) varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som tillhandahållits Ukrainas myndigheter för granskning, för vilka överensstämmelse med villkoren för att beviljas förmånsberättigande ursprung har kontrollerats och för vilka ursprungsintyg har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012 och förordning (EU) nr 374/2014 eller i enlighet med associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

 • - 5408100000 80: Vävnader framställda av högstyrkegarn av viskos
 • - 5408210000 10: Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent regenatfilament eller remsor e.d. av regenatmaterial
 • - - 5408210000 80: Oblekta eller blekta
 • - - 5408220000 80 (2/0) : Färgade
 • - - 5408230000 80: Av olikfärgade garner
 • - - 5408240000 80: Tryckta
 • - 5408310000 10: Andra vävnader
 • - - 5408310000 80: Oblekta eller blekta
 • - - 5408320000 80 (2/0) : Färgade
 • - - 5408330000 80: Av olikfärgade garner
 • - - 5408340000 80: Tryckta