OORGANISKA KEMIKALIER; ORGANISKA OCH OORGANISKA FÖRENINGAR AV ÄDLA METALLER, AV SÄLLSYNTA JORDARTSMETALLER, AV RADIOAKTIVA GRUNDÄMNEN OCH AV ISOTOPER.

 • 2801000000 10: I. KEMISKA GRUNDÄMNEN
 • 2801000000 80 (3/0) : Fluor, klor, brom och jod
 • 2802000000 80: Svavel, sublimerat eller fällt; kolloidalt svavel
 • 2803000000 80: Kol (kimrök och andra former av kol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans)
 • 2804000000 80 (13/0) : Väte, ädelgaser och andra ickemetaller
 • 2805000000 80 (6/0) : Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller; sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium, även blandade eller legerade med varandra; kvicksilver
 • 2806000000 10: II. OORGANISKA SYROR OCH OORGANISKA SYREFÖRENINGAR AV ICKEMETALLER
 • 2806000000 80 (2/0) : Väteklorid (klorväte) och saltsyra (klorvätesyra); klorosvavelsyra
 • 2807000000 80: Svavelsyra; oleum (rykande svavelsyra)
 • 2808000000 80: Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra
 • 2809000000 80 (2/0) : Fosforpentaoxid; fosforsyra; polyfosforsyror, även inte kemiskt definierade
 • 2810000000 80 (2/0) : Boroxider; borsyror
 • 2811000000 80 (8/0) : Andra oorganiska syror och andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller
 • 2812000000 10: III. HALOGEN- OCH SVAVELFÖRENINGAR AV ICKEMETALLER
 • 2812000000 80 (10/0) : Halogenider och halogenidoxider av ickemetaller
 • 2813000000 80 (2/0) : Sulfider av ickemetaller; kommersiell fosfortrisulfid
 • 2814000000 10: IV. OORGANISKA BASER SAMT OXIDER, HYDROXIDER OCH PEROXIDER AV METALLER
 • 2814000000 80 (2/0) : Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning
 • 2815000000 80 (5/0) : Natriumhydroxid (kaustik soda); kaliumhydroxid (kaustikt kali); natriumperoxid och kaliumperoxid
 • 2816000000 80 (2/0) : Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid; oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium
 • 2817000000 80: Zinkoxid; zinkperoxid
 • 2818000000 80 (3/0) : Konstgjord korund, även inte kemiskt definierad; aluminiumoxid; aluminiumhydroxid
 • 2819000000 80 (2/0) : Kromoxider och kromhydroxider
 • 2820000000 80 (2/0) : Manganoxider
 • 2821000000 80 (2/0) : Järnoxider och järnhydroxider; jordpigment innehållande minst 70|viktprocent bundet järn, räknat som Fe@2O@3
 • 2822000000 80: Koboltoxider och kobolthydroxider; kommersiella koboltoxider
 • 2823000000 80 (2/0) : Titanoxider
 • 2824000000 80 (2/0) : Blyoxider; mönja och orangemönja
 • 2825000000 80 (9/0) : Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen; andra oorganiska baser; andra metalloxider, metallhydroxider och metallperoxider
 • 2826000000 10: V. METALLSALTER (INBEGRIPET PEROXOSALTER) AV OORGANISKA SYROR
 • 2826000000 80 (5/0) : Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater och andra fluorkomplexa salter
 • 2827000000 80 (14/0) : Klorider, kloridoxider och hydroxidklorider; bromider och bromidoxider; jodider och jodidoxider
 • 2828000000 80 (2/0) : Hypokloriter; kommersiellt kalciumhypoklorit; kloriter; hypobromiter
 • 2829000000 80 (4/0) : Klorater och perklorater; bromater och perbromater; jodater och perjodater
 • 2830000000 80 (2/0) : Sulfider; polysulfider, även inte kemiskt definierade
 • 2831000000 80 (2/0) : Ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater
 • 2832000000 80 (3/0) : Sulfiter; tiosulfater
 • 2833000000 80 (12/0) : Sulfater; alunarter; peroxosulfater (persulfater)
 • 2834000000 80 (4/0) : Nitriter; nitrater
 • 2835000000 80 (10/0) : Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) och fosfater; polyfosfater, även inte kemiskt definierade
 • 2836000000 80 (9/0) : Karbonater; peroxokarbonater (perkarbonater); kommersiellt ammoniumkarbonat innehållande ammoniumkarbamat
 • 2837000000 80 (4/0) : Cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider
 • 2839000000 80 (4/0) : Silikater; kommersiella silikater av alkalimetaller
 • 2840000000 80 (5/0) : Borater; peroxoborater (perborater)
 • 2841000000 80 (8/0) : Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror
 • 2842000000 80 (2/0) : Andra salter av oorganiska syror eller peroxosyror (inbegripet aluminiumsilikater, även inte kemiskt definierade), andra än azider
 • 2843000000 10: VI. DIVERSE
 • 2843000000 80 (6/0) : Ädla metaller i kolloidal form; oorganiska och organiska föreningar av ädla metaller, även inte kemiskt definierade; amalgamer av ädla metaller
 • 2844000000 80 (5/0) : Radioaktiva kemiska grundämnen och radioaktiva isotoper (inbegripet klyvbara och fertila kemiska grundämnen och isotoper) samt föreningar av sådana grundämnen och isotoper; blandningar och återstoder innehållande dessa produkter
 • 2845000000 80 (2/0) : Isotoper som inte omfattas av nr|2844; oorganiska och organiska föreningar av sådana isotoper, även inte kemiskt definierade
 • 2846000000 80 (2/0) : Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller
 • 2847000000 80: Hydrogenperoxid (väteperoxid), även i fast form (i förening med karbamid)
 • 2849000000 80 (3/0) : Karbider, även inte kemiskt definierade
 • 2850000000 80 (3/0) : Hydrider, nitrider, azider, silicider och borider, även inte kemiskt definierade, med undantag av sådana föreningar som även utgör karbider enligt nr|2849
 • 2852000000 80 (2/0) : Oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver, även kemiskt definierade, med undantag av amalgamer
 • 2853000000 80 (2/0) : Fosfider, även inte kemiskt definierade, med undantag av järnfosfid (fosforjärn); andra oorganiska föreningar (inbegripet destillerat vatten eller ledningsförmågevatten samt vatten av motsvarande renhetsgrad); flytande luft (även med ädelgaserna avlägsnade); komprimerad luft; amalgamer, med undantag av amalgamer av ädla metaller