ELEKTRISKA MASKINER OCH APPARATER, ELEKTRISK MATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDANA VAROR; APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV LJUD, APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV BILDER OCH LJUD FÖR TELEVISION SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA APPARATER.

 • 8501000000 80 (17/0) : Elektriska motorer och generatorer (med undantag av generatoraggregat)
 • 8502000000 80 (9/0) : Elektriska generatoraggregat och roterande omformare
 • 8503000000 80 (4/0) : Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner enligt nr|8501|eller 8502
 • 8504000000 80 (13/0) : Elektriska transformatorer, statiska omformare (t.ex. likriktare) och induktansspolar
 • 8505000000 80 (5/0) : Elektromagneter; permanentmagneter samt varor avsedda att tjänstgöra som permanentmagneter efter magnetisering; magnetchuckar och andra elektromagnetiska eller permanentmagnetiska uppspänningsanordningar; elektromagnetiska kopplingar och bromsar; elektromagnetiska lyftdon
 • 8506000000 80 (7/0) : Galvaniska element och batterier
 • 8507000000 80 (8/0) : Elektriska ackumulatorer samt separatorer till sådana ackumulatorer, även kvadratiska eller rektangulära
 • 8508000000 80 (5/0) : Dammsugare
 • 8509000000 80 (3/0) : Elektromekaniska hushållsapparater med inbyggd elektrisk motor, andra än dammsugare enligt nr|8508
 • 8510000000 80 (4/0) : Rakapparater, hårklippningsmaskiner och hårborttagningsapparater, med inbyggd elektrisk motor
 • 8511000000 80 (7/0) : Elektrisk tändnings- och startutrustning av sådana slag som används till förbränningsmotorer med gnist- eller kompressionständning (t.ex. tändmagneter, tändgeneratorer, tändspolar, tändstift och glödtändstift samt startmotorer); generatorer (för likström eller växelström) och bakströmsreläer av sådana slag som används tillsammans med förbränningsmotorer
 • 8512000000 80 (5/0) : Elektrisk belysnings- och signalutrustning (med undantag av varor enligt nr|8539), elektriska vindrutetorkare samt elektriska avfrostnings- och avimningsanordningar, av sådana slag som används till cyklar eller motorfordon
 • 8513000000 80 (2/0) : Bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla (t.ex. torrbatterier, ackumulatorer eller generatorer), andra än sådana som omfattas av nr|8512
 • 8514000000 80 (5/0) : Elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk (inbegripet sådana som arbetar med induktion eller dielektrisk förlust); annan industri- eller laboratorieutrustning, för värmebehandling av material medelst induktion eller dielektrisk förlust
 • 8515000000 80 (11/0) : Maskiner och apparater för lödning eller svetsning, elektriska (inbegripet sådana som arbetar med elektriskt uppvärmd gas) eller arbetande med laser eller annan ljus- eller fotonstråle, ultraljud, elektronstråle, magnetpuls eller plasmaljusbåge, inbegripet sådana som också kan användas för skärning; elektriska maskiner och apparater för varmsprutning av metall eller kermeter
 • 8516000000 80 (17/0) : Elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare och doppvärmare; elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken; elektriska värmeapparater för hårbehandling (t.ex. hårtorkar, hårspolar och locktänger) eller för torkning av händerna; elektriska stryk- och pressjärn; andra elektriska värmeapparater av sådana slag som används för hushållsbruk; elektriska värmemotstånd, andra än sådana enligt nr|8545
 • 8517000000 80 (9/0) : Telefonapparater, inbegripet telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät; andra apparater för sändning eller mottagning av tal, bilder eller andra data, inbegripet apparater för kommunikation i trådnät eller trådlösa nätverk (såsom LAN och WAN), andra än apparater för sändning eller mottagning enligt nr|8443, 8525, 8527|och 8528
 • 8518000000 80 (9/0) : Mikrofoner och mikrofonstativ; högtalare, med eller utan hölje; hörlurar och hörtelefoner, även kombinerade med mikrofon, samt satser bestående av en mikrofon och en eller flera högtalare; tonfrekvensförstärkare; elektriska ljudförstärkningsanläggningar
 • 8519000000 80 (6/0) : Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning
 • 8521000000 80 (2/0) : Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd videotuner
 • 8522000000 80 (2/0) : Delar och tillbehör lämpade för användning uteslutande eller huvudsakligen med apparater enligt nr|8519|eller 8521
 • 8523000000 80 (11/0) : Skivor, band, icke-flyktiga halvledarminnen, smartkort och andra medier för inspelning av ljud eller av andra fenomen, även inspelade, inbegripet matriser och förlagor (masters) för framställning av skivor med undantag av produkter enligt kapitel|37
 • 8525000000 80 (3/0) : Apparater för sändning av rundradio eller television, även med inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning eller ljudåtergivning; televisionskameror, digitala kameror och videokameror
 • 8526000000 80 (4/0) : Radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning
 • 8527000000 80 (11/0) : Apparater för mottagning av rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med inbyggt ur
 • 8528000000 80 (13/0) : Monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare; televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler
 • 8529000000 80 (2/0) : Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt nr|8525-8528
 • 8530000000 80 (3/0) : Elektrisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, floder, kanaler, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält (andra än sådana enligt nr|8608)
 • 8531000000 80 (4/0) : Elektriska signalapparater, akustiska eller visuella (t.ex. ringklockor, sirener, signaltablåer samt tjuvlarms- och brandlarmsapparater), andra än apparater enligt nr|8512|eller 8530
 • 8532000000 80 (10/0) : Elektriska kondensatorer, fasta eller variabla
 • 8533000000 80 (9/0) : Elektriska motstånd (inbegripet reostater och potentiometrar), andra än värmemotstånd
 • 8534000000 80 (4/0) : Tryckta kretsar
 • 8535000000 80 (7/0) : Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar (t.ex. strömställare, smältsäkringar, överspänningsavledare, spänningsbegränsare, stötvågsfilter, stickproppar och andra kopplingsanordningar samt kopplingsdosor), för en driftspänning av mer än 1|000|V
 • 8536000000 80 (12/0) : Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar (t.ex. strömställare, reläer, smältsäkringar, stötvågsfilter, stickproppar, uttag, lamphållare och andra kopplingsanordningar samt kopplingsdosor), för en driftspänning av högst 1|000|V; kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska fibrer
 • 8537000000 80 (2/0) : Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d., utrustade med två eller flera apparater enligt nr|8535|eller 8536|och avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan, inbegripet sådana tavlor etc. som innehåller instrument eller apparater enligt kapitel|90|och numeriska styrorgan, dock inte kopplingsanordningar enligt nr|8517
 • 8538000000 80 (2/0) : Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater eller andra artiklar enligt nr|8535, 8536|eller 8537
 • 8539000000 80 (14/0) : Elektriska glödlampor och gasurladdningslampor, inbegripet s.k. sealed beam lamp units, samt lampor för ultraviolett eller infrarött ljus; båglampor; lysdiodlampor (LED-lampor)
 • 8540000000 80 (15/0) : Elektronrör (glödkatodrör, kallkatodrör och fotokatodrör), t.ex. rör med vakuum, rör fyllda med ånga eller gas, rör för kvicksilverströmriktare, katodstrålerör och rör för televisionskameror
 • 8541000000 80 (9/0) : Dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter eller halvledarelement; ljuskänsliga halvledarkomponenter eller halvledarelement, inbegripet fotoelektromotoriska celler, även sammanfogade till moduler eller monterade i paneler; lysdioder (LED); monterade piezoelektriska kristaller
 • 8542000000 80 (6/0) : Elektroniska integrerade kretsar
 • 8543000000 80 (5/0) : Elektriska maskiner och apparater med självständiga arbetsuppgifter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel
 • 8544000000 80 (10/0) : Isolerad (inbegripet lackerad eller anodoxiderad) tråd och kabel (inbegripet koaxialkabel) och andra isolerade elektriska ledare, även försedda med kopplingsanordningar; optiska fiberkablar, i vilka varje enskild fiber är försedd med eget hölje, även i förening med elektriska ledare eller försedda med kopplingsanordningar
 • 8545000000 80 (5/0) : Kolelektroder, kolborstar, lampkol, kol för galvaniska element och andra artiklar av grafit eller annat kol, även i förening med metall, av sådana slag som används för elektriskt ändamål
 • 8546000000 80 (3/0) : Elektriska isolatorer, oavsett material
 • 8547000000 80 (3/0) : Isolerdetaljer (med undantag av isolatorer enligt nr|8546) för elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt ändamål, utgörande detaljer helt av isolermaterial bortsett från mindre metalldelar (t.ex. gängade hylsor) som ingjutits eller inpressats i massan i samband med tillverkningen och som är avsedda uteslutande för sammanfogning; elektriska isolerrör samt förbindningsdetaljer till sådana, av oädel metall, invändigt belagda med isolermaterial
 • 8548000000 80 (2/0) : Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer; förbrukade galvaniska element, förbrukade batterier och förbrukade elektriska ackumulatorer; elektriska delar till maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel