OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING ELLER KONTROLL, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR.

 • 9001000000 80 (6/0) : Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska fiberkablar, andra än sådana enligt nr|8544; skivor och plattor av polariserande material; linser (inbegripet kontaktlinser), prismor, speglar och andra optiska element, oavsett material, omonterade, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade
 • 9002000000 80 (5/0) : Linser, prismor, speglar och andra optiska element, oavsett material, monterade, utgörande delar eller tillbehör till instrument eller apparater, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade
 • 9003000000 80 (4/0) : Bågar och infattningar för glasögon e.d. samt delar till sådana artiklar
 • 9004000000 80 (2/0) : Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat ändamål
 • 9005000000 80 (3/0) : Kikare (monokulära och binokulära), inbegripet teleskop, samt stativ till sådana; andra astronomiska instrument och stativ till sådana, med undantag av radioastronomiska instrument
 • 9006000000 80 (13/0) : Stillbildskameror; blixtljusapparater och blixtlampor, för fotografiskt bruk, andra än gasurladdningslampor enligt nr|8539
 • 9007000000 80 (5/0) : Kinokameror och kinoprojektorer, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud
 • 9008000000 80 (2/0) : Stillbildsprojektorer; fotografiska (andra än kinematografiska) förstorings- och förminskningsapparater
 • 9010000000 80 (4/0) : Apparater och utrustning för foto- eller kinolaboratorier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; negatoskop; projektionsdukar
 • 9011000000 80 (4/0) : Optiska mikroskop, inbegripet sådana för fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion
 • 9012000000 80 (2/0) : Mikroskop, andra än optiska mikroskop; diffraktionskameror
 • 9013000000 80 (4/0) : Anordningar med flytande kristaller, inte utgörande artiklar som är mera specifikt beskrivna i andra nummer; lasrar, andra än laserdioder; andra optiska apparater och instrument samt andra optiska artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel
 • 9014000000 80 (4/0) : Kompasser; andra instrument och apparater för navigering
 • 9015000000 80 (6/0) : Instrument och apparater för geodesi (inbegripet fotogrammetrisk geodesi), lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, med undantag av kompasser; avståndsmätare
 • 9016000000 80 (2/0) : Vågar känsliga för 0,05|g eller mindre, även med tillhörande vikter
 • 9017000000 80 (5/0) : Ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument (t.ex. ritapparater, pantografer, gradskivor, ritbestick, räknestickor och räkneskivor); instrument som hålls i handen för längdmätning (t.ex. mätstockar, mätband, mikrometrar och skjutmått), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel
 • 9018000000 80 (16/0) : Instrument och apparater som används för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet scintigrafer, andra elektromedicinska apparater samt instrument för synprovning
 • 9019000000 80 (2/0) : Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för psykotekniska undersökningar; apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra andningsapparater för terapeutiskt bruk
 • 9020000000 80 (4/0) : Andra andningsapparater, inbegripet gasmasker men inte sådana enkla skyddsmasker som varken har mekaniska delar eller utbytbart filter
 • 9021000000 80 (10/0) : Ortopediska artiklar, inbegripet kryckor, medicinsk-kirurgiska gördlar och bråckband; spjälor och andra artiklar för behandling av frakturer; konstgjorda kroppsdelar; hörapparater för hörselskadade och andra artiklar som är avsedda att bäras av användaren, att hållas i handen eller att implanteras i kroppen för att kompensera en defekt eller ett handikapp
 • 9022000000 80 (10/0) : Apparater baserade på utnyttjandet av röntgen-, alfa-, beta- eller gammastrålar, även för annat än medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- och radioterapiapparater, röntgenrör och andra röntgengeneratorer, högspänningsgeneratorer, manöverpaneler och manöverpulpeter, skärmar samt bord, stolar o.d. för röntgenundersökning eller röntgenbehandling
 • 9023000000 80 (2/0) : Instrument, apparater och modeller avsedda för demonstrationsändamål (t.ex. vid undervisning eller på utställningar), olämpliga för annan användning
 • 9024000000 80 (3/0) : Maskiner och apparater för provning av hårdhet, hållfasthet, sammanpressbarhet, elasticitet eller andra mekaniska egenskaper hos material (t.ex. metaller, trä, textilvaror, papper eller plast)
 • 9025000000 80 (5/0) : Areometrar och liknande instrument, termometrar, pyrometrar, barometrar, hygrometrar och psykrometrar, även registrerande, samt alla slags kombinationer av dessa instrument
 • 9026000000 80 (4/0) : Instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers eller vätskors strömning, nivå, tryck e.d. (t.ex. genomströmningsmätare, nivåmätare, manometrar och värmeförbrukningsmätare), med undantag av instrument och apparater enligt nr|9014, 9015, 9028|och 9032
 • 9027000000 80 (6/0) : Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys (t.ex. polarimetrar, refraktometrar, spektrometrar samt gas- eller rökanalysapparater); instrument och apparater för mätning eller kontroll av viskositet, porositet, dilatation, ytspänning e.d.; instrument och apparater för mätning eller kontroll av värmemängd, ljudnivå eller ljusintensitet (inbegripet exponeringsmätare); mikrotomer
 • 9028000000 80 (4/0) : Förbruknings- och produktionsmätare för gaser, vätskor eller elektricitet, inbegripet kalibreringsmätare för sådana instrument
 • 9029000000 80 (3/0) : Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, stegräknare o.d.; hastighetsmätare och takometrar, andra än artiklar enligt nr|9014|eller 9015; stroboskop
 • 9030000000 80 (13/0) : Oscilloskop, spektrumanalysapparater samt andra instrument och apparater för mätning eller kontroll av elektriska storheter, med undantag av mätare enligt nr|9028; instrument och apparater för mätning eller påvisande av alfa-, beta-, gamma- eller röntgenstrålning, kosmisk strålning eller annan joniserande strålning
 • 9031000000 80 (7/0) : Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; profilprojektorer
 • 9032000000 80 (6/0) : Instrument och apparater för automatisk reglering
 • 9033000000 80 (2/0) : Delar och tillbehör (inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel) till maskiner, instrument och apparater enligt kapitel|90