OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING ELLER KONTROLL, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR.

 • 9001000000 80 (6/0) : Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska fiberkablar, andra än sådana enligt nr 8544; skivor och plattor av polariserande material; linser (inbegripet kontaktlinser), prismor, speglar och andra optiska element, oavsett material, omonterade, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade
 • 9002000000 80 (5/0) : Linser, prismor, speglar och andra optiska element, oavsett material, monterade, utgörande delar eller tillbehör till instrument eller apparater, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade
 • 9003000000 80 (4/0) : Bågar och infattningar för glasögon e.d. samt delar till sådana artiklar
 • 9004000000 80 (2/0) : Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat ändamål
 • 9005000000 80 (3/0) : Kikare (monokulära och binokulära), inbegripet teleskop, samt stativ till sådana; andra astronomiska instrument och stativ till sådana, med undantag av radioastronomiska instrument
 • 9006000000 80 (13/0) : Stillbildskameror; blixtljusapparater och blixtlampor, för fotografiskt bruk, andra än gasurladdningslampor enligt nr 8539
 • 9007000000 80 (5/0) : Kinokameror och kinoprojektorer, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud
 • 9008000000 80 (2/0) : Stillbildsprojektorer; fotografiska (andra än kinematografiska) förstorings- och förminskningsapparater
 • 9010000000 80 (4/0) : Apparater och utrustning för foto- eller kinolaboratorier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; negatoskop; projektionsdukar
 • 9011000000 80 (4/0) : Optiska mikroskop, inbegripet sådana för fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion
 • 9012000000 80 (2/0) : Mikroskop, andra än optiska mikroskop; diffraktionskameror
 • 9013000000 80 (4/0) : Anordningar med flytande kristaller, inte utgörande artiklar som är mera specifikt beskrivna i andra nummer; lasrar, andra än laserdioder; andra optiska apparater och instrument samt andra optiska artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel
 • 9014000000 80 (4/0) : Kompasser; andra instrument och apparater för navigering
 • 9015000000 80 (6/0) : Instrument och apparater för geodesi (inbegripet fotogrammetrisk geodesi), lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, med undantag av kompasser; avståndsmätare
 • 9016000000 80 (2/0) : Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre, även med tillhörande vikter
 • 9017000000 80 (5/0) : Ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument (t.ex. ritapparater, pantografer, gradskivor, ritbestick, räknestickor och räkneskivor); instrument som hålls i handen för längdmätning (t.ex. mätstockar, mätband, mikrometrar och skjutmått), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel
 • 9018000000 80 (16/0) : Instrument och apparater som används för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet scintigrafer, andra elektromedicinska apparater samt instrument för synprovning
 • 9019000000 80 (2/0) : Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för psykotekniska undersökningar; apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra andningsapparater för terapeutiskt bruk
 • 9020000000 80 (4/0) : Andra andningsapparater, inbegripet gasmasker men inte sådana enkla skyddsmasker som varken har mekaniska delar eller utbytbart filter
 • 9021000000 80 (10/0) : Ortopediska artiklar, inbegripet kryckor, medicinsk-kirurgiska gördlar och bråckband; spjälor och andra artiklar för behandling av frakturer; konstgjorda kroppsdelar; hörapparater för hörselskadade och andra artiklar som är avsedda att bäras av användaren, att hållas i handen eller att implanteras i kroppen för att kompensera en defekt eller ett handikapp
 • 9022000000 80 (10/0) : Apparater baserade på utnyttjandet av röntgen-, alfa-, beta- eller gammastrålar, även för annat än medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- och radioterapiapparater, röntgenrör och andra röntgengeneratorer, högspänningsgeneratorer, manöverpaneler och manöverpulpeter, skärmar samt bord, stolar o.d. för röntgenundersökning eller röntgenbehandling
 • 9023000000 80 (2/0) : Instrument, apparater och modeller avsedda för demonstrationsändamål (t.ex. vid undervisning eller på utställningar), olämpliga för annan användning
 • 9024000000 80 (3/0) : Maskiner och apparater för provning av hårdhet, hållfasthet, sammanpressbarhet, elasticitet eller andra mekaniska egenskaper hos material (t.ex. metaller, trä, textilvaror, papper eller plast)
 • 9025000000 80 (5/0) : Areometrar och liknande instrument, termometrar, pyrometrar, barometrar, hygrometrar och psykrometrar, även registrerande, samt alla slags kombinationer av dessa instrument
 • 9026000000 80 (4/0) : Instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers eller vätskors strömning, nivå, tryck e.d. (t.ex. genomströmningsmätare, nivåmätare, manometrar och värmeförbrukningsmätare), med undantag av instrument och apparater enligt nr 9014, 9015, 9028 och 9032
 • 9027000000 80 (6/0) : Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys (t.ex. polarimetrar, refraktometrar, spektrometrar samt gas- eller rökanalysapparater); instrument och apparater för mätning eller kontroll av viskositet, porositet, dilatation, ytspänning e.d.; instrument och apparater för mätning eller kontroll av värmemängd, ljudnivå eller ljusintensitet (inbegripet exponeringsmätare); mikrotomer
 • 9028000000 80 (4/0) : Förbruknings- och produktionsmätare för gaser, vätskor eller elektricitet, inbegripet kalibreringsmätare för sådana instrument
 • 9029000000 80 (3/0) : Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, stegräknare o.d.; hastighetsmätare och takometrar, andra än artiklar enligt nr 9014 eller 9015; stroboskop
 • 9030000000 80 (13/0) : Oscilloskop, spektrumanalysapparater samt andra instrument och apparater för mätning eller kontroll av elektriska storheter, med undantag av mätare enligt nr 9028; instrument och apparater för mätning eller påvisande av alfa-, beta-, gamma- eller röntgenstrålning, kosmisk strålning eller annan joniserande strålning
 • 9031000000 80 (7/0) : Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; profilprojektorer
 • 9032000000 80 (6/0) : Instrument och apparater för automatisk reglering
 • 9033000000 80 (2/0) : Delar och tillbehör (inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel) till maskiner, instrument och apparater enligt kapitel 90