ORGANISKA KEMIKALIER.

 • 2901000000 10: I. KOLVÄTEN SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV KOLVÄTEN
 • 2901000000 80 (7/0) : Acykliska kolväten
 • 2902000000 80 (14/0) : Cykliska kolväten
 • 2903000000 80 (36/0) : Halogenderivat av kolväten
 • 2904000000 80 (12/0) : Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även halogenerade
 • 2905000000 10: II. ALKOHOLER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV ALKOHOLER
 • 2905000000 80 (25/0) : Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer
 • 2906000000 80 (8/0) : Cykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer
 • 2907000000 10: III. FENOLER OCH FENOLALKOHOLER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV SÅDANA FÖRENINGAR
 • 2907000000 80 (11/0) : Fenoler; fenolalkoholer
 • 2908000000 80 (7/0) : Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av fenoler eller fenolalkoholer
 • 2909000000 10: IV. ETRAR, ALKOHOLPEROXIDER, ETERPEROXIDER, KETONPEROXIDER, EPOXIDER MED TRE ATOMER I RINGEN, ACETALER OCH HEMIACETALER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV SÅDANA FÖRENINGAR
 • 2909000000 80 (12/0) : Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider (även inte kemiskt definierade) samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
 • 2910000000 80 (6/0) : Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med tre atomer i ringen samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
 • 2911000000 80 (2/0) : Acetaler och hemiacetaler, även med annan syrefunktion, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
 • 2912000000 10: V. FÖRENINGAR MED ALDEHYDFUNKTION
 • 2912000000 80 (13/0) : Aldehyder, även med annan syrefunktion; cykliska polymerer av aldehyder; paraformaldehyd
 • 2913000000 80: Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av produkter enligt nr|2912
 • 2914000000 10: VI. FÖRENINGAR MED KETON- ELLER KINONFUNKTION
 • 2914000000 80 (21/0) : Ketoner och kinoner, även med annan syrefunktion, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
 • 2915000000 10: VII. KARBOXYLSYROR OCH DERAS ANHYDRIDER, HALOGENIDER, PEROXIDER OCH PEROXISYROR SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV SÅDANA FÖRENINGAR
 • 2915000000 80 (19/0) : Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
 • 2916000000 80 (14/0) : Omättade acykliska monokarboxylsyror, cykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
 • 2917000000 80 (15/0) : Polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
 • 2918000000 80 (19/0) : Karboxylsyror med annan syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
 • 2919000000 10: VIII. ESTRAR AV OORGANISKA SYROR AV ICKEMETALLER OCH DERAS SALTER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV SÅDANA FÖRENINGAR
 • 2919000000 80 (2/0) : Estrar av fosforsyra och deras salter, inbegripet laktofosfater; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
 • 2920000000 80 (11/0) : Estrar av andra oorganiska syror av ickemetaller (med undantag av estrar av hydrogenhalogenider) och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
 • 2921000000 10: IX. FÖRENINGAR MED KVÄVEFUNKTION
 • 2921000000 80 (22/0) : Föreningar med aminofunktion
 • 2922000000 80 (22/0) : Aminoföreningar med syrefunktion
 • 2923000000 80 (5/0) : Kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; lecitiner och andra fosfoaminolipider, även inte kemiskt definierade
 • 2924000000 80 (10/0) : Föreningar med karboxamidfunktion; föreningar av kolsyra med amidfunktion
 • 2925000000 80 (7/0) : Föreningar med karboximidfunktion (inbegripet sackarin och dess salter) och föreningar med iminofunktion
 • 2926000000 80 (5/0) : Föreningar med nitrilfunktion
 • 2927000000 80 (8/0) : Diazo-, azo- och azoxiföreningar
 • 2928000000 80 (2/0) : Organiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin
 • 2929000000 80 (2/0) : Föreningar med annan kvävefunktion
 • 2930000000 10: X. METALLORGANISKA FÖRENINGAR OCH ORGANISKA FÖRENINGAR AV ICKEMETALLER, HETEROCYKLISKA FÖRENINGAR, NUKLEINSYROR OCH SALTER AV NUKLEINSYROR SAMT SULFONAMIDER
 • 2930000000 80 (7/0) : Svavelorganiska föreningar
 • 2931000000 80 (13/0) : Andra organiska-oorganiska föreningar
 • 2932000000 80 (14/0) : Heterocykliska föreningar med enbart syre som heteroatom(er)
 • 2933000000 80 (31/0) : Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er)
 • 2934000000 80 (6/0) : Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även inte kemiskt definierade; andra heterocykliska föreningar
 • 2935000000 80 (6/0) : Sulfonamider
 • 2936000000 10: XI. PROVITAMINER, VITAMINER OCH HORMONER
 • 2936000000 80 (11/0) : Provitaminer och vitaminer, naturliga eller syntetiskt reproducerade (inbegripet naturliga koncentrat), sådana derivat av provitaminer eller vitaminer som används främst som vitaminer samt blandningar av dessa ämnen med varandra, även i lösning
 • 2937000000 80 (11/0) : Hormoner, prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener, naturliga eller syntetiskt reproducerade; derivat och strukturellt analoga ämnen därav, inbegripet kedjemodifierade polypeptider, använda främst som hormoner
 • 2938000000 10: XII. GLYKOSIDER OCH ALKALOIDER, NATURLIGA ELLER SYNTETISKT REPRODUCERADE, SAMT SALTER, ETRAR, ESTRAR OCH ANDRA DERIVAT AV SÅDANA ÄMNEN
 • 2938000000 80 (2/0) : Glykosider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar, estrar och andra derivat av glykosider
 • 2939000000 80 (23/1) : Alkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar, estrar och andra derivat av alkaloider
 • 2940000000 10: XIII. ANDRA ORGANISKA FÖRENINGAR
 • 2940000000 80 (5/0) : Sockerarter, kemiskt rena, andra än sackaros, laktos, maltos, glukos och fruktos; sockeretrar, sockeracetaler och sockerestrar samt salter av sockeretrar, sockeracetaler eller sockerestrar, andra än produkter enligt nr|2937, 2938|och 2939
 • 2941000000 80 (6/0) : Antibiotika
 • 2942000000 80 (2/0) : Andra organiska föreningar