LOK OCH ANNAN RULLANDE JÄRNVÄGS- OCH SPÅRVÄGSMATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDAN MATERIEL; STATIONÄR JÄRNVÄGS- OCH SPÅRVÄGSMATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDAN MATERIEL; MEKANISK (INBEGRIPET ELEKTROMEKANISK) TRAFIKSIGNALERINGSUTRUSTNING AV ALLA SLAG.

* Enligt rådets förordning (EU) nr 692/2014 (EUT L 183, s. 9) är det förbjudet att importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till EU.
Förbudet gäller inte för:
a) fullgörande till den 26 september 2014 av handelsavtal som ingåtts före den 25 juni 2014, eller av anknytande avtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, den enhet eller det organ som vill fullgöra avtalet minst tio arbetsdagar i förväg har anmält verksamheten eller transaktionen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade,
b) varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som tillhandahållits Ukrainas myndigheter för granskning, för vilka överensstämmelse med villkoren för att beviljas förmånsberättigande ursprung har kontrollerats och för vilka ursprungsintyg har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012 och förordning (EU) nr 374/2014 eller i enlighet med associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

  • 8601000000 80 (2/0) : Lok drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla eller från elektriska ackumulatorer
  • 8602000000 80 (2/0) : Andra lok; tendrar
  • 8603000000 80 (2/0) : Självgående vagnar för järnvägar eller spårvägar, andra än sådana som omfattas av nr|8604
  • 8604000000 80: Underhålls- och servicevagnar för järnvägar eller spårvägar, även självgående (t.ex. verkstadsvagnar, kranvagnar, vagnar med utrustning för hoppackning av spårunderlag eller för utläggning av räls samt undersökningsvagnar och dressiner)
  • 8605000000 80: Personvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående; resgodsvagnar, postvagnar och andra specialvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående (med undantag av sådana som omfattas av nr|8604)
  • 8606000000 80 (6/0) : Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående
  • 8607000000 80 (11/0) : Delar till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel
  • 8608000000 80 (0/1) : Stationär järnvägs- och spårvägsmateriel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) signalerings-, säkerhets- och trafikövervakningsutrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, inre vattenvägar, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält; delar till sådan materiel och utrustning
  • 8609000000 80 (2/0) : Godsbehållare (containrar), inbegripet sådana för transport av vätskor, speciellt konstruerade och utrustade för befordran med ett eller flera slag av transportmedel