Alkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar, estrar och andra derivat av alkaloider.

Deutsch 5 English 4 Français 2 Magyar 1 Polski 3 Slovenčina 1

* Enligt rådets förordning (EU) nr 692/2014 (EUT L 183, s. 9) är det förbjudet att importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till EU.
Förbudet gäller inte för:
a) fullgörande till den 26 september 2014 av handelsavtal som ingåtts före den 25 juni 2014, eller av anknytande avtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, den enhet eller det organ som vill fullgöra avtalet minst tio arbetsdagar i förväg har anmält verksamheten eller transaktionen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade,
b) varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som tillhandahållits Ukrainas myndigheter för granskning, för vilka överensstämmelse med villkoren för att beviljas förmånsberättigande ursprung har kontrollerats och för vilka ursprungsintyg har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012 och förordning (EU) nr 374/2014 eller i enlighet med associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

* Enligt rådets förordning (EU) nr 1351/2014 (EUT L 365, s. 46), export av varor och teknik som är anpassad för användning inom sektorerna för transport. Telekommunikation. Energi, Prospektering, exploatering och utvinning av olja, gas och mineralresurser är förbjuden:
A till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Krim eller Sevastopol, eller
(b) för användning i Krim eller Sevastopol.
Förbuden ska inte påverka uppfyllandet fram till den 21 mars 2015 av en förpliktelse enligt ett avtal som ingicks före den 20 december 2014 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, under förutsättning att den behöriga myndigheten har underrättats minst fem arbetsdagar i förväg.
När det gäller användning i Krim eller Sevastopol ska förbuden inte tillämpas, om det inte finns rimliga skäl att anta att varor och teknik, eller tjänsterna ska användas i Krim eller Sevastopol.

 • - 2939110000 10: Opiumalkaloider och derivat av sådana alkaloider; salter av sådana ämnen
 • - - 2939110000 80: Koncentrat av vallmohalm; buprenorfin (INN), kodein, dihydrokodein (INN), etylmorfin, etorfin (INN), heroin, hydrokodon (INN), hydromorfon (INN), morfin, nikomorfin (INN), oxykodon (INN), oxymorfon (INN), folkodin (INN), tebakon (INN) och tebain; salter av sådana ämnen
 • - - 2939190000 80: Andra
 • - 2939200000 80: Kinabarkalkaloider och derivat av sådana alkaloider; salter av sådana ämnen
 • - 2939300000 80: Koffein och salter av koffein
 • - 2939410000 10: Efedriner och salter av efedriner
 • - - 2939410000 80: Efedrin och salter av efedrin
 • - - 2939420000 80: Pseudoefedrin (INN) och salter av pseudoefedrin
 • - - 2939430000 80: Katin (INN) och salter av katin
 • - - 2939440000 80: Norefedrin och salter av norefedrin
 • - - 2939490000 80: Andra
 • - 2939510000 10: Teofyllin och aminofyllin (teofyllinetylendiamin) samt derivat av dessa alkaloider; salter av sådana ämnen
 • - - 2939510000 80: Fenetyllin (INN) och salter av fenetyllin
 • - - 2939590000 80: Andra
 • - 2939610000 10: Alkaloider ur rågmjöldryga och derivat av sådana alkaloider; salter av sådana ämnen
 • - - 2939610000 80: Ergometrin (INN) och salter av ergometrin
 • - - 2939620000 80: Ergotamin (INN) och salter av ergotamin
 • - - 2939630000 80: Lysergsyra och salter av lysergsyra
 • - - 2939690000 80: Andra
 • - 2939710000 10: Andra, av växtursprung
 • - - 2939710000 80: Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetaminracemat; salter, estrar och andra derivat av sådana ämnen
 • - - 2939790000 80 (2/0) : Andra
 • - 2939800000 80: Andra

Kemikalie. Enligt uppgift ett vitt kristallint…

Kemikalie. Enligt uppgift ett vitt kristallint pulver av ett vinsyrasalt. Pulvret är framställt genom kemisk syntes i flera steg. Varan ska användas som råvara till läkedelsintermediat. Laboratorieutredning är gjord.

Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: I PULVERFORM ORGANISK FÖRENING