Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se stroji a zařízeními čísel 8425 až 8430.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

  • - 8431100000 80: Strojů a zařízení čísla 8425
  • - 8431200000 80 (8/4) : Strojů a zařízení čísla 8427
  • - 8431310000 10 (0/2) : Strojů a zařízení čísla 8428
  • - - 8431310000 80: Výtahů, skipových výtahů nebo eskalátorů
  • - - 8431390000 80 (0/7) : Ostatní
  • - 8431410000 10 (0/2) : Strojů a zařízení čísel 8426, 8429 nebo 8430
  • - - 8431410000 80: Korečky, lopaty, drapáky a prostředky k uchopení
  • - - 8431420000 80: Radlice buldozerů nebo angldozerů
  • - - 8431430000 80: Části a součásti vrtacích nebo hloubicích strojů položek 8430 41 nebo 8430 49
  • - - 8431490000 80 (2/0) : Ostatní