Ostatní / Akrylové polymery v primárních formách.

 • - - - 3906909010 80: Polymerizační produkt kyseliny akrylové s malým množstvím polynenasyceného monomeru, pro výrobu léků čísla 3003|nebo 3004
 • - - - 3906909015 80: Fotosenzitivní pryskyřice sestávající z modifikovaného akrylátu, akrylového monomeru, katalyzátoru (fotoiniciátoru) a stabilizátoru
 • - - - 3906909027 80: Kopolymer stearyl-methakrylátu, isooktyl-akrylátu a akrylové kyseliny, rozpuštěný visopropyl-palmitátu
 • - - - 3906909030 80: Kopolymer styrenu s hydroxyethylmethakrylátem a 2-ethylhexylakrylátem, o|početně průměrné|molekulové hmotnosti (M@n) 500|nebo vyšší, avšak nejvýše 6|000
 • - - - 3906909033 80: Kopolymer butylakrylátu a alkylmethakrylátu typu core-shell, s velikostí částic 5|μm nebo větší, avšak nejvýše 10|μm
 • - - - 3906909035 80: Bílý prášek 1,2-ethandiol-dimetakrylát-methylmetakrylátového kopolymeru o velikosti částic nejvýše 18|µm, nerozpustný ve vodě
 • - - - 3906909037 80: Kopolymer trimethylolpropan-trimethakrylátu a methyl-methakrylátu (CAS|RN|28931-67-1) ve formě mikrokuliček o středním průměru 3|µm
 • - - - 3906909040 80: Transparentní akrylový polymer v|baleních o hmotnosti nejvýše 1|kg, která nejsou určena pro maloobchod: -|s viskozitou nejvýše 50|000|Pa.s při 120|°C stanovenou zkušební metodou ASTM D 3835| -|o hmotnostně průměrné molekulové hmotnosti (Mw) více než 500|000, avšak nejvýše 1|200|000|podle testu GPC (gelově permeační chromatografie) -|s obsahem zbytkového monomeru nižším než 1|%
 • - - - 3906909041 80: Poly(alkyl-akrylát) s řetězcem alkylesteru C10|až C30
 • - - - 3906909050 80: Polymery esterů kyseliny akrylové s jedním nebo více z následujících monomerů v řetězci: -|chlormethylvinylether, -|chlorethylvinylether, -|chlormethylstyren, -|vinylchloracetát, -|kyselina methakrylová, -|monobutylester butendiové kyseliny, obsahující nejvýše 5|% hmotnostních každé monomerní jednotky, v jedné z forem uvedených v poznámce 6|b) ke kapitole 39
 • - - - 3906909053 80: Polyakrylamidový prášek s|průměrnou velikostí částic menší než 2|mikrony a|s bodem tání vyšším než 260|°C, obsahující: -|75|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 85|% hmotnostních polyakrylamidu, a -|15|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25|% hmotnostních polyethylenglykolu
 • - - - 3906909063 80: Kopolymer (dimethoxymethylsilyl)propylmethakrylátu, butylakrylátu, allylmethakrylátu, methylmethakrylátu a|cyklosiloxanů (CAS|RN|143106-82-5)
 • - - - 3906909065 80: Polyalkylakrylát chemicky modifikovaný kobaltem, s teplotou tání 65|°C (±|5|°C), měřenou diferenciální skenovací kalorimetrií (DSC)
 • - - - 3906909073 80: Přípravek obsahující:| -|33|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 37|% hmotnostních butyl-methakrylátu - kopolymeru kyseliny methakrylové, -|24|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 28|% hmotnostních propylenglykolu a -|37|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41|% hmotnostních vody
 • - - - 3906909080 80: Polydimethylsiloxan-graft-(polyakryláty; polymethakryláty)
 • - - - 3906909087 80: Vodný roztok polymerů a amoniaku obsahující: -|0,1|% nebo více, avšak nejvýše 0,5|% hmotnostního amoniaku (CAS RN 1336-21-6) a -|0,3|% nebo více, avšak nejvýše 10|% hmotnostních polykarboxylátu (lineárních polymerů kyseliny akrylové)
 • - - - 3906909090 80: Ostatní