Ostatní / Akrylové polymery v primárních formách.

Deutsch 4 English 1 Français 2 Nederlands 1 Polski 2 Slovenščina 1

 • - - - 3906909010 80: Polymerizační produkt kyseliny akrylové s malým množstvím polynenasyceného monomeru, pro výrobu léků čísla 3003 nebo 3004
 • - - - 3906909015 80: Fotosenzitivní pryskyřice sestávající z modifikovaného akrylátu, akrylového monomeru, katalyzátoru (fotoiniciátoru) a stabilizátoru
 • - - - 3906909027 80: Kopolymer stearyl-methakrylátu, isooktyl-akrylátu a akrylové kyseliny, rozpuštěný visopropyl-palmitátu
 • - - - 3906909030 80: Kopolymer styrenu s hydroxyethylmethakrylátem a 2-ethylhexylakrylátem, o početně průměrné molekulové hmotnosti (M@n) 500 nebo vyšší, avšak nejvýše 6 000
 • - - - 3906909033 80: Kopolymer butylakrylátu a alkylmethakrylátu typu core-shell, s velikostí částic 5 μm nebo větší, avšak nejvýše 10 μm
 • - - - 3906909035 80: Bílý prášek 1,2-ethandiol-dimetakrylát-methylmetakrylátového kopolymeru o velikosti částic nejvýše 18 µm, nerozpustný ve vodě
 • - - - 3906909037 80: Kopolymer trimethylolpropan-trimethakrylátu a methyl-methakrylátu (CAS RN 28931-67-1) ve formě mikrokuliček o středním průměru 3 µm
 • - - - 3906909040 80: Transparentní akrylový polymer v baleních o hmotnosti nejvýše 1 kg, která nejsou určena pro maloobchod: - s viskozitou nejvýše 50 000 Pa.s při 120 °C stanovenou zkušební metodou ASTM D 3835  - o hmotnostně průměrné molekulové hmotnosti (Mw) více než 500 000, avšak nejvýše 1 200 000 podle testu GPC (gelově permeační chromatografie) - s obsahem zbytkového monomeru nižším než 1 %
 • - - - 3906909041 80: Poly(alkyl-akrylát) s řetězcem alkylesteru C10 až C30
 • - - - 3906909050 80: Polymery esterů kyseliny akrylové s jedním nebo více z následujících monomerů v řetězci: - chlormethylvinylether, - chlorethylvinylether, - chlormethylstyren, - vinylchloracetát, - kyselina methakrylová, - monobutylester butendiové kyseliny, obsahující nejvýše 5 % hmotnostních každé monomerní jednotky, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39
 • - - - 3906909053 80: Polyakrylamidový prášek s průměrnou velikostí částic menší než 2 mikrony a s bodem tání vyšším než 260 °C, obsahující: - 75 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 85 % hmotnostních polyakrylamidu, a - 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních polyethylenglykolu
 • - - - 3906909063 80: Kopolymer (dimethoxymethylsilyl)propylmethakrylátu, butylakrylátu, allylmethakrylátu, methylmethakrylátu a cyklosiloxanů (CAS RN 143106-82-5)
 • - - - 3906909065 80: Polyalkylakrylát chemicky modifikovaný kobaltem, s teplotou tání 65 °C (± 5 °C), měřenou diferenciální skenovací kalorimetrií (DSC)
 • - - - 3906909073 80: Přípravek obsahující:  - 33 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 37 % hmotnostních butyl-methakrylátu - kopolymeru kyseliny methakrylové, - 24 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 28 % hmotnostních propylenglykolu a - 37 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41 % hmotnostních vody
 • - - - 3906909080 80: Polydimethylsiloxan-graft-(polyakryláty; polymethakryláty)
 • - - - 3906909087 80: Vodný roztok polymerů a amoniaku obsahující: - 0,1 % nebo více, avšak nejvýše 0,5 % hmotnostního amoniaku (CAS RN 1336-21-6) a - 0,3 % nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních polykarboxylátu (lineárních polymerů kyseliny akrylové)
 • - - - 3906909090 80: Ostatní