Cínové tyče, pruty, profily a dráty.

Deutsch 3 Français 2

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

Dle údajů žadatele se jedná o pájecí materiál…

Dle údajů žadatele se jedná o pájecí materiál ve formě ingotu – tyče, neobsahující tavidlo. Deklarovaný účel použití: ke spojení dvou kovových ploch při výrobě řídící jednotky elektronického posilovače řízení osobních automobilů.

Deklarované složení: slitina cínu a olova. Rozměry: 400 x 20 x 6 mm. Balení: po 20 kg v krabici.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z OBECNÝCH KOVŮ OLOVO TYČE CÍN

Dle údajů žadatele se jedná o pájecí materiál…

Dle údajů žadatele se jedná o pájecí materiál ve formě drátu, neobsahující tavidlo. Deklarovaný účel použití: ke spojení dvou kovových ploch při výrobě řídící jednotky elektronického posilovače řízení osobních automobilů.

Deklarované složení: slitina cínu a olova. Rozměry: průměr drátu 2,5 mm. Balení: 20 kg drátu namotáno na cívce, dále v papírové krabici.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z OBECNÝCH KOVŮ OLOVO DRÁTY CÍN