Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísady aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 1702110000 10 (0/1) : Laktóza a laktózový sirup
  • - - 1702110000 80: Obsahující 99|% hmotnostních nebo více laktózy, vyjádřené jako bezvodá laktóza v sušině
  • - - 1702190000 80: Ostatní
  • - 1702200000 80 (2/0) : Javorový cukr a javorový sirup
  • - 1702300000 80 (4/0) : Glukóza a glukózový sirup neobsahující fruktózu nebo obsahující méně než 20|% hmotnostních fruktózy v sušině
  • - 1702400000 80 (2/0) : Glukóza a glukózový sirup obsahující v sušině nejméně 20|%, avšak méně než 50|% hmotnostních fruktózy, kromě invertního cukru
  • - 1702500000 80: Chemicky čistá fruktóza
  • - 1702600000 80 (3/0) : Ostatní fruktóza a fruktózový sirup obsahující více než 50|% hmotnostních fruktózy v sušině, kromě invertního cukru
  • - 1702900000 80 (10/0) : Ostatní, včetně invertního cukru a ostatního cukru a směsí cukerného sirupu obsahujících 50|% hmotnostních fruktózy v sušině