Fenoly; fenolalkoholy / ORGANICKÉ CHEMIKÁLIE.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

 • - 2907110000 10: Monofenoly
 • - - 2907110000 80: Fenol (hydroxybenzen) a jeho soli
 • - - 2907120000 80 (4/0) : Kresoly a jejich soli
 • - - 2907130000 80: Oktylfenol, nonylfenol a jejich izomery; jejich soli
 • - - 2907150000 80 (2/0) : Naftoly a jejich soli
 • - - 2907190000 80 (2/0) : Ostatní
 • - 2907210000 10: Polyfenoly; fenolalkoholy
 • - - 2907210000 80 (2/0) : Resorcinol (resorcin) a jeho soli
 • - - 2907220000 80 (2/0) : Hydrochinon (chinol) a jeho soli
 • - - 2907230000 80 (0/1) : 4,4'-Isopropylidendifenol (bisfenol A, difenylolpropan) a jeho soli
 • - - 2907290000 80 (10/3) : Ostatní