Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 4412100000 80: Z bambusu
  • - 4412310000 10: Ostatní překližky sestávající pouze z dřevěných listů (jiných než bambusových), o tloušťce každé vrstvy nepřesahující 6 mm
  • - - 4412310000 80 (2/0) : Nejméně s jednou vnější vrstvou z tropického dřeva
  • - - 4412330000 80: Ostatní, nejméně s jednou vnější vrstvou z jiného než jehličnatého dřeva z druhů břízy (Betula spp.), buku (Fagus spp.), ořechovce (Carya spp.), dubu (Quercus spp.), eukalyptu (Eucalyptus spp.), jasanu (Fraxinus spp.), javoru (Acer spp.), jilmu (Ulmus spp.), jírovce (Aesculus spp.), kaštanu (Castanea spp.), liliovníku (Liriodendron spp.), lípy (Tilia spp.), olše (Alnus spp.), ořešáku (Juglans spp.), platanu (Platanus spp.), topolu (Populus spp.), třešně (Prunus spp.) nebo trnovníku (Robinia spp.)
  • - - 4412340000 80: Ostatní, nejméně s jednou vnější vrstvou z jiného než jehličnatého dřeva neuvedeného v položce 4412 33
  • - - 4412390000 80 (2/0) : Ostatní, s oběma vnějšími vrstvami z jehličnatého dřeva
  • - 4412940000 10: Ostatní
  • - - 4412940000 80 (2/0) : Laťovky, vrstvené desky a podlahové laťovky
  • - - 4412990000 80 (6/0) : Ostatní