Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy).

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

 • - 2933110000 10: Sloučeniny obsahující ve struktuře nekondenzovaný pyrazolový kruh (též hydrogenovaný)
 • - - 2933110000 80 (2/0) : Fenazon (antipyrin) a jeho deriváty
 • - - 2933190000 80 (2/0) : Ostatní
 • - 2933210000 10: Sloučeniny obsahující ve struktuře nekondenzovaný imidazolový kruh (též hydrogenovaný)
 • - - 2933210000 80 (6/0) : Hydantoin a jeho deriváty
 • - - 2933290000 80 (2/0) : Ostatní
 • - 2933310000 10: Sloučeniny obsahující ve struktuře nekondenzovaný pyridinový kruh (též hydrogenovaný)
 • - - 2933310000 80: Pyridin a jeho soli
 • - - 2933320000 80: Piperidin a jeho soli
 • - - 2933330000 80: Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramid (INN), bromazepam (INN), difenoxin (INN), difenoxylát (INN), dipipanon (INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN), methylfenidát (INN), pentazocin (INN), pethidin (INN), pethidin (INN) meziprodukt A, fencyklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradrol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) a trimeperidin (INN); jejich soli
 • - - 2933390000 80 (9/0) : Ostatní
 • - 2933410000 10: Sloučeniny obsahující ve struktuře chinolinový nebo isochinolinový kruhový systém (též hydrogenovaný), dále nekondenzovaný
 • - - 2933410000 80: Levorfanol (INN) a jeho soli
 • - - 2933490000 80 (3/0) : Ostatní
 • - 2933520000 10: Sloučeniny obsahující ve struktuře pyrimidinový kruh (též hydrogenovaný) nebo piperazinový kruh
 • - - 2933520000 80 (2/0) : Malonylmočovina (kyselina barbiturová) a její soli
 • - - 2933530000 80 (2/0) : Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN), methylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) a vinylbital (INN); jejich soli
 • - - 2933540000 80: Ostatní deriváty malonylmočoviny (kyseliny barbiturové); její soli
 • - - 2933550000 80: Loprazolam (INN), meklokvalon (INN), methakvalon (INN) a zipeprol (INN); jejich soli
 • - - 2933590000 80 (3/0) : Ostatní
 • - 2933610000 10: Sloučeniny obsahující ve struktuře nekondenzovaný triazinový kruh (též hydrogenovaný)
 • - - 2933610000 80: Melamin
 • - - 2933690000 80 (3/0) : Ostatní
 • - 2933710000 10: Laktamy
 • - - 2933710000 80: 6-Hexanlaktam (ε-kaprolaktam)
 • - - 2933720000 80: Klobazam (INN) a methyprylon (INN)
 • - - 2933790000 80 (6/0) : Ostatní laktamy
 • - 2933910000 10: Ostatní
 • - - 2933910000 80 (2/0) : Alprazolam (INN), kamazepam (INN), chlordiazepoxid (INN), klonazepam (INN), klorazepát, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), ethylloflazepát (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) a triazolam (INN); jejich soli
 • - - 2933920000 80: Azinfos-methyl (ISO)
 • - - 2933990000 80 (3/0) : Ostatní