Karboxylové kyseliny s další kyslíkatou funkcí a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

 • - 2918110000 10: Karboxylové kyseliny s alkoholovou funkcí, avšak bez jiné kyslíkaté funkce, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxykyseliny a jejich deriváty
 • - - 2918110000 80: Kyselina mléčná, její soli a estery
 • - - 2918120000 80 (2/0) : Kyselina vinná
 • - - 2918130000 80: Soli a estery kyseliny vinné
 • - - 2918140000 80 (3/0) : Kyselina citronová
 • - - 2918150000 80 (5/1) : Soli a estery kyseliny citronové
 • - - 2918160000 80 (3/0) : Kyselina glukonová, její soli a estery
 • - - 2918170000 80: 2,2-Difenyl-2-hydroxyoctová kyselina (kyselina benzilová)
 • - - 2918180000 80: Chlorbenzilát (ISO)
 • - - 2918190000 80 (3/0) : Ostatní
 • - 2918210000 10: Karboxylové kyseliny s fenolovou funkcí, avšak bez jiné kyslíkaté funkce, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxykyseliny a jejich deriváty
 • - - 2918210000 80: Kyselina salicylová a její soli
 • - - 2918220000 80 (2/0) : Kyselina o-acetylsalicylová, její soli a estery
 • - - 2918230000 80: Ostatní estery kyseliny salicylové a jejich soli
 • - - 2918290000 80 (10/0) : Ostatní
 • - 2918300000 80 (7/0) : Karboxylové kyseliny s aldehydovou nebo ketonovou funkcí, avšak bez jiné kyslíkaté funkce, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxykyseliny a jejich deriváty
 • - 2918910000 10: Ostatní
 • - - 2918910000 80: 2,4,5-T (ISO) (kyselina 2,4,5-trichlorfenoxyoctová), její soli a estery
 • - - 2918990000 80 (2/0) : Ostatní