Dráty z nerezavějící oceli / ŽELEZO A OCEL.

Deutsch 2

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

  • - 7223001100 10: Obsahující 2,5 % hmotnostních nebo více niklu
  • - - 7223001100 80: Obsahující 28 % nebo více, avšak nejvýše 31 % hmotnostních niklu a 20 % nebo více, avšak nejvýše 22 % hmotnostních chromu
  • - - 7223001900 80: Ostatní
  • - 7223009100 10: Obsahující méně než 2,5 % hmotnostních niklu
  • - - 7223009100 80: Obsahující 13 % nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních chromu a 3,5 % nebo více, avšak nejvýše 6 % hmotnostních hliníku
  • - - 7223009900 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o drát pro svařování, vyrobený z nerezavějící oceli, s použitím pro svařování nerezavějících ocelí typu 18Cr8Ni a 18Cr8Ni3Mo.

Chemické složení: C 0,02 %, Si 0,8 %, Mn 1,8 %, Cr 19,0 %, Ni 12,5 %, Mo 2,8%. Průměr drátu: 0,8 – 1,2 mm

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI DRÁTY NEREZAVĚJÍCÍ (ANTIKOROZNÍ) OCEL PRO SVAŘOVÁNÍ VÝROBKY Z DRÁTU

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o drát pro svařování, vyrobený z nerezavějící oceli, s použitím pro svařování nerezavějících ocelí typu 18Cr8Ni. Chemické složení: C 0,03 %, Si 0,8 %, Mn 1,8 %, Cr 20,3 %, Ni 10,0 %. Průměr drátu: 0,8 – 1,2 mm.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: DRÁTY NEREZAVĚJÍCÍ (ANTIKOROZNÍ) OCEL PRO SVAŘOVÁNÍ VÝROBKY Z DRÁTU