Ostatní / Polymery propylenu nebo ostatních olefinů, v primárních formách.

Deutsch 8 Français 2 Nederlands 1

  • - - - 3902909010 80: Pro dutinové výplně, pro použití v některých typech letadel
  • - - - 3902909052 10: Ostatní
  • - - - - 3902909052 80: Amorfní směs kopolymeru poly-alfa-olefinu, poly(propen-co-1-butenu) a uhlovodíkové ropné smoly
  • - - - - 3902909055 80: Termoplastický elastomer se strukturou blokového kopolymeru typu A-B-A, polystyren - polyisobutylen - polystyren, obsahující 10 % hmotnostních nebo více,  avšak nejvýše 35 % hmotnostních polystyrenu
  • - - - - 3902909060 80: Nehydrogenovaná 100 % alifatická pryskyřice (polymer) s těmito vlastnostmi: - kapalná při pokojové teplotě - získaná kationtovou polymerizací monomerů alkenů C-5 - s početně průměrnou molekulovou hmotností (Mn) 370 (± 50) - s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw) 500 (± 100)
  • - - - - 3902909092 80: Polymery 4-methyl-1-pentenu
  • - - - - 3902909094 80: Chlorované polyolefiny, též ve formě roztoku nebo disperze
  • - - - - 3902909098 80: Syntetický poly-α-olefin s viskozitou při 100 °C (měřenou metodou ASTM D 445)v rozmezí od 3 cSt do 9 cSt a získaný polymerací směsi dodecenu a tetradecenu, obsahující nejvýše 40 % tetradecenu
  • - - - - 3902909099 80: Ostatní