Ostatní / Polymery propylenu nebo ostatních olefinů, v primárních formách.

  • - - - 3902909010 80: Pro dutinové výplně, pro použití v některých typech letadel
  • - - - 3902909052 10: Ostatní
  • - - - - 3902909052 80: Amorfní směs kopolymeru poly-alfa-olefinu, poly(propen-co-1-butenu) a uhlovodíkové ropné smoly
  • - - - - 3902909055 80: Termoplastický elastomer se strukturou blokového kopolymeru typu A-B-A, polystyren - polyisobutylen - polystyren, obsahující 10|% hmotnostních nebo více, |avšak nejvýše 35|% hmotnostních polystyrenu
  • - - - - 3902909060 80: Nehydrogenovaná 100|% alifatická pryskyřice (polymer) s těmito vlastnostmi: -|kapalná při pokojové teplotě -|získaná kationtovou polymerizací monomerů alkenů C-5 -|s početně průměrnou|molekulovou hmotností (Mn) 370|(±|50) -|s hmotnostně průměrnou|molekulovou hmotností (Mw) 500|(±|100)
  • - - - - 3902909092 80: Polymery 4-methyl-1-pentenu
  • - - - - 3902909094 80: Chlorované polyolefiny, též ve formě roztoku nebo disperze
  • - - - - 3902909098 80: Syntetický poly-α-olefin s viskozitou při 100|°C (měřenou metodou ASTM|D|445)v rozmezí od 3|cSt do 9|cSt a získaný polymerací směsi dodecenu a tetradecenu, obsahující nejvýše 40|% tetradecenu
  • - - - - 3902909099 80: Ostatní