Farmaceutické zboží specifikované v poznámce 4 k této kapitole.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 3006100000 80 (3/0) : Sterilní chirurgický katgut, podobné sterilní šicí materiály (včetně sterilních absorbovatelných nití pro chirurgii nebo zubní lékařství) a sterilní tkaninové náplasti k chirurgickému uzavírání ran; sterilní laminaria a sterilní laminární tampony; sterilní absorbovatelné prostředky k zastavení krvácení pro chirurgii nebo zubní lékařství; sterilní adhézní bariéry pro chirurgii nebo zubní lékařství, též absorbovatelné
  • - 3006200000 80 (0/2) : Reagencie k určování krevních skupin nebo krevních faktorů
  • - 3006300000 80 (0/11) : Kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření; diagnostické reagencie určené k podávání pacientům
  • - 3006400000 80 (0/2) : Zubní cementy a jiné zubní výplně; kostní rekonstrukční cementy
  • - 3006500000 80: Brašny a krabice s první pomocí
  • - 3006600000 80: Chemické antikoncepční přípravky na bázi hormonů, jiných výrobků čísla 2937 nebo spermicidů
  • - 3006700000 80: Gelové přípravky určené pro použití v humánním nebo veterinárním lékařství jako lubrikant na části těla při chirurgických operacích nebo lékařských prohlídkách nebo jako spojovací prostředek mezi tělem a lékařskými nástroji
  • - 3006910000 10: Ostatní
  • - - 3006910000 80: Zařízení rozpoznatelná pro stomické použití
  • - - 3006920000 80: Farmaceutický odpad