Ketony a chinony, též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

 • - 2914110000 10: Acyklické ketony bez jiné kyslíkaté funkce
 • - - 2914110000 80: Aceton
 • - - 2914120000 80: Butanon (methylethylketon)
 • - - 2914130000 80: 4-Methyl-2-pentanon (methylisobutylketon)
 • - - 2914190000 80 (2/0) : Ostatní
 • - 2914220000 10: Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenické ketony bez jiné kyslíkaté funkce
 • - - 2914220000 80: Cyklohexanon a methylcyklohexanony
 • - - 2914230000 80: Jonony a methyljonony
 • - - 2914290000 80 (6/0) : Ostatní
 • - 2914310000 10: Aromatické ketony bez jiné kyslíkaté funkce
 • - - 2914310000 80: Fenylaceton (fenyl-2-propanon)
 • - - 2914390000 80 (8/0) : Ostatní
 • - 2914400000 80 (2/0) : Ketoalkoholy a ketoaldehydy
 • - 2914500000 80 (13/0) : Ketofenoly a ketony s jinou kyslíkatou funkcí
 • - 2914610000 10: Chinony
 • - - 2914610000 80: Antrachinon
 • - - 2914620000 80 (0/1) : Koenzym Q10 (ubidekarenon (INN))
 • - - 2914690000 80 (2/1) : Ostatní
 • - 2914710000 10: Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
 • - - 2914710000 80: Chlordekon (ISO)
 • - - 2914790000 80 (13/0) : Ostatní