Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

 • - 8413110000 10: Čerpadla vybavená měřicím zařízením nebo konstruovaná k vybavení tímto zařízením
 • - - 8413110000 80: Čerpadla pro výdej pohonných hmot nebo mazadel, typů používaných v čerpacích stanicích nebo v garážích
 • - - 8413190000 80 (2/0) : Ostatní
 • - 8413200000 80 (2/5) : Ruční čerpadla, jiná než položek|8413|11|nebo 8413|19
 • - 8413300000 80 (2/0) : Čerpadla pohonných hmot, mazadel nebo chladicích kapalin, pro pístové motory s vnitřním spalováním
 • - 8413400000 80: Čerpadla na beton
 • - 8413500000 80 (7/0) : Ostatní objemová čerpadla s kmitavým pohybem
 • - 8413600000 80 (10/0) : Ostatní objemová rotační čerpadla
 • - 8413700000 80 (18/0) : Ostatní odstředivá čerpadla
 • - 8413810000 10: Ostatní čerpadla; zdviže na kapaliny
 • - - 8413810000 80 (2/0) : Čerpadla
 • - - 8413820000 80: Zdviže na kapaliny
 • - 8413910000 10 (0/3) : Části a součásti
 • - - 8413910000 80 (4/0) : Čerpadel
 • - - 8413920000 80: Zdviží na kapaliny