ELEKTRICKÉ STROJE, PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ.

 • 8501000000 80 (17/0) : Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
 • 8502000000 80 (9/0) : Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
 • 8503000000 80 (4/0) : Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se stroji čísel|8501|nebo 8502
 • 8504000000 80 (13/0) : Elektrické transformátory, statické měniče (například usměrňovače) a induktory
 • 8505000000 80 (5/0) : Elektromagnety; permanentní magnety a výrobky určené ke zmagnetizování na permanentní magnety; sklíčidla, svěradla a podobná upínací zařízení, elektromagnetická nebo permanentně magnetická; elektromagnetické spojky, převody a brzdy; elektromagnetické zdvihací hlavy
 • 8506000000 80 (7/0) : Galvanické články a baterie
 • 8507000000 80 (8/0) : Elektrické akumulátory, včetně separátorů pro ně, též pravoúhlých (včetně čtvercových)
 • 8508000000 80 (5/0) : Vysavače
 • 8509000000 80 (3/0) : Elektromechanické přístroje pro domácnost, s vestavěným elektrickým motorem, jiné než vysavače čísla|8508
 • 8510000000 80 (4/0) : Holicí strojky, stříhací strojky na vlasy a srst a depilační přístroje, s vestavěným elektrickým motorem
 • 8511000000 80 (7/0) : Elektrické zapalovací nebo spouštěcí přístroje a zařízení pro zážehové nebo vznětové spalovací motory s vnitřním spalováním (například magnetické zapalovače (magneta), dynama s magnetem (magdyna), zapalovací cívky, zapalovací svíčky a žhavicí svíčky, spouštěče); generátory (například dynama, alternátory) a regulační spínače používané ve spojení s těmito motory
 • 8512000000 80 (5/0) : Elektrické přístroje osvětlovací nebo signalizační (kromě výrobků čísla|8539), elektrické stěrače, rozmrazovače a odmlžovače pro jízdní kola nebo motorová vozidla
 • 8513000000 80 (2/0) : Přenosná elektrická svítidla s vlastním zdrojem elektrické energie (například na suché články, akumulátory, magneta), jiné než osvětlovací přístroje a zařízení čísla|8512
 • 8514000000 80 (5/0) : Elektrické průmyslové nebo laboratorní pece (včetně pecí pracujících indukčně nebo dielektrickými ztrátami); ostatní průmyslová nebo laboratorní zařízení pro tepelné zpracování materiálů indukčně nebo dielektrickými ztrátami
 • 8515000000 80 (11/0) : Stroje a přístroje elektrické (též na elektricky vyhřívaný plyn), laserové nebo používající jiné světelné či fotonové svazky, ultrazvukové, využívající elektronové svazky, magnetické impulsy nebo plazmové oblouky pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování, též schopné řezání; elektrické stroje a přístroje pro stříkání kovů nebo cermetů za tepla
 • 8516000000 80 (17/0) : Elektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody a ponorné ohřívače; elektrické přístroje pro vytápění prostor a půdy (zeminy); elektrotepelné přístroje pro péči o vlasy (například vysoušeče vlasů, natáčky na vlasy, vlasové kulmy) a vysoušeče rukou; elektrické žehličky; ostatní elektrotepelné přístroje používané v domácnosti; elektrické topné rezistory (odpory), jiné než čísla|8545
 • 8517000000 80 (9/0) : Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě; ostatní přístroje pro vysílání nebo přijímání hlasu, obrazů nebo jiných dat, včetně přístrojů pro komunikaci v drátových nebo bezdrátových sítích (jako jsou lokální nebo dálkové sítě), jiné než vysílací nebo přijímací přístroje čísel|8443, 8525, 8527|nebo 8528
 • 8518000000 80 (9/0) : Mikrofony a jejich stojany; reproduktory, též vestavěné; sluchátka všech druhů, též kombinovaná s mikrofonem, a soupravy (sady) sestávající z mikrofonu a jednoho nebo více reproduktorů; elektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické zesilovače zvuku
 • 8519000000 80 (6/0) : Přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku
 • 8521000000 80 (2/0) : Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavěným videotunerem
 • 8522000000 80 (2/0) : Části, součásti a příslušenství vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s přístroji čísla||8519|nebo 8521
 • 8523000000 80 (11/0) : Disky, pásky, energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení, "čipové karty" a jiná média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu, též nahraná, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu disků, avšak kromě výrobků kapitoly|37
 • 8525000000 80 (3/0) : Vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání, též obsahující přijímací zařízení nebo zařízení pro záznam nebo reprodukci zvuku; televizní kamery, digitální fotoaparáty a videokamery
 • 8526000000 80 (4/0) : Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary), radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízení
 • 8527000000 80 (11/0) : Přijímací přístroje pro rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom uzavření s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s|hodinami
 • 8528000000 80 (13/0) : Monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje; televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu
 • 8529000000 80 (2/0) : Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s přístroji čísel|8525|až 8528
 • 8530000000 80 (3/0) : Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení železniční, tramvajové, silniční dopravy a dopravy po vnitrozemských vodních cestách, pro parkovací zařízení a pro vybavení přístavů nebo letišť (jiné než čísla|8608)
 • 8531000000 80 (4/0) : Elektrické akustické nebo vizuální signalizační přístroje (například zvonky, sirény, návěstní panely, poplašná zařízení na ochranu proti vloupání nebo požáru), jiné než čísel|8512|nebo 8530
 • 8532000000 80 (10/0) : Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací (přednastavené)
 • 8533000000 80 (9/0) : Elektrické rezistory (včetně reostatů a potenciometrů), jiné než topné rezistory (odpory)
 • 8534000000 80 (4/0) : Desky plošných spojů
 • 8535000000 80 (7/0) : Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování (například vypínače, spínače, pojistky, bleskojistky, omezovače napětí, omezovače proudu, zástrčky a jiné konektory, rozvodné skříně), pro napětí převyšující 1|000|V
 • 8536000000 80 (12/0) : Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování (například vypínače, spínače, relé, pojistky, omezovače proudu, zástrčky, zásuvky, objímky žárovek a jiné konektory, rozvodné skříně), pro napětí nepřesahující 1|000|V; konektory pro optická vlákna, pro svazky optických vláken nebo pro kabely z|optických vláken
 • 8537000000 80 (2/0) : Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybavené dvěma nebo více zařízeními čísel|8535|nebo 8536, pro elektrické ovládání nebo rozvod elektrického proudu, včetně těch, které mají vestavěny nástroje nebo přístroje kapitoly|90, číslicové ovládací přístroje, jiné než spojovací přístroje čísla|8517
 • 8538000000 80 (2/0) : Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se zařízeními čísel|8535, 8536|nebo 8537
 • 8539000000 80 (14/0) : Elektrické žárovky nebo výbojky, včetně žárovek pro světlomety, tzv. „zapečetěných světlometů“ a ultrafialových nebo infračervených žárovek a výbojek; obloukovky; žárovky s diodami vyzařujícími světlo (LED)
 • 8540000000 80 (15/0) : Elektronky a trubice se studenou katodou, se žhavenou katodou nebo fotokatodou (například vakuové nebo parami či plyny plněné elektronky a trubice, rtuťové usměrňovací výbojky a trubice, obrazovky (CRT), snímací elektronky televizních kamer)
 • 8541000000 80 (9/0) : Diody, tranzistory a podobná polovodičová zařízení; fotosenzitivní polovodičová zařízení, včetně fotovoltaických článků, též sestavených do modulů nebo zabudovaných do panelů; diody vyzařující světlo (LED); zamontované piezoelektrické krystaly
 • 8542000000 80 (6/0) : Elektronické integrované obvody
 • 8543000000 80 (5/0) : Elektrické stroje a přístroje s vlastní individuální funkcí, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté
 • 8544000000 80 (10/0) : Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty, kabely (včetně koaxiálních kabelů) a jiné izolované elektrické vodiče, též vybavené přípojkami; kabely z optických vláken vyrobené z jednotlivě opláštěných vláken, též spojené s elektrickými vodiči nebo vybavené přípojkami
 • 8545000000 80 (5/0) : Uhlíkové elektrody, uhlíkové kartáčky, osvětlovací uhlíky, uhlíky pro elektrické baterie a ostatní výrobky z grafitu nebo z jiného uhlíku, též spojené s kovem, pro elektrické účely
 • 8546000000 80 (3/0) : Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiálu
 • 8547000000 80 (3/0) : Izolační části a součásti pro elektrické stroje, přístroje nebo zařízení, vyrobené zcela z izolačních materiálů nebo jen s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými součástmi (například s objímkami se závitem), sloužícími výhradně k připevňování, jiné než izolátory čísla|8546; elektroinstalační trubky a jejich spojky z obecných kovů, s vnitřní izolací
 • 8548000000 80 (2/0) : Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů; nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory; elektrické části a součásti strojů nebo přístrojů, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté