DIVERSE KEMISKE PRODUKTER.

* Ifølge Rådets forordning (EU) nr. 692/2014 (EUR L183, s. 9) er det forbudt at importere varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol til EU.
Forbuddet finder ikke anvendelse på:
a) gennemførelsen indtil den 26. september 2014 af handelskontrakter, der er indgået før den 25. juni 2014 eller tilknyttede aftaler, der er nødvendige for gennemførelsen af disse kontrakter, forudsat at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har til hensigt at gennemføre kontrakten, senest 10 arbejdsdage i forvejen giver meddelelse om aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret
b) varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som er stillet til rådighed for de ukrainske myndigheder til undersøgelse, for hvilke overholdelse af betingelserne for tildeling af præferenceoprindelse er blevet bekræftet og for hvilke et oprindelsescertifikat er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 978/2012 og forordning (EU) nr. 374/2014 eller i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.

 • 3801000000 80 (4/0) : Kunstig grafit; kolloid eller semi-kolloid grafit; præparater på basis af grafit eller andet kul, i form af pasta, blokke, plader eller andre halvfabrikata
 • 3802000000 80 (2/0) : Aktiveret kul; aktiverede naturlige mineraler; dyrekul, også brugt
 • 3803000000 80 (2/0) : Tallolie (tallsyre), også raffineret
 • 3804000000 80 (2/0) : Affaldslud fra fremstillingen af træmasse, også koncentreret, afsukret eller kemisk behandlet, herunder ligninsulfonater, men ikke tallolie henhørende under pos. 3803
 • 3805000000 80 (2/0) : Balsam-, træ- eller sulfatterpentin og andre terpentinolier udvundet ved destillation eller anden behandling af nåletræ; rå dipenten; sulfitterpentin og anden rå para-cymen; pine-oil med alfa-terpineol som hovedbestanddel
 • 3806000000 80 (4/0) : Kolofonium og harpikssyrer samt derivater deraf; harpiksessens (pinolin) og harpiksolier; naturharpikser modificeret ved smeltning
 • 3807000000 80 (2/0) : Trætjære; trætjæreolier; trækreosot; rå metanol; vegetabilsk beg; bryggerbeg og lignende præparater på basis af kolofonium, harpikssyrer eller vegetabilsk beg
 • 3808000000 80 (13/0) : Insektbekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler, ukrudtbekæmpelsesmidler, antispiringsmidler, plantevækstregulatorer, desinfektionsmidler og lignende produkter, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (fx bånd, væger og lys præpareret med svovl, samt fluepapir)
 • 3809000000 80 (5/0) : Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (fx tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet
 • 3810000000 80 (2/0) : Metalbejdser; flusmidler og andre hjælpemidler til lodning eller svejsning; lodde- og svejsepulver samt lodde- og svejsepasta, bestående af metal og andre stoffer; præparater, af den art der anvendes til fyldning eller belægning af svejseelektroder eller svejsetråd
 • 3811000000 80 (7/0) : Præparater til modvirkning af bankning, oxydation, korrosion eller harpiksdannelse, viskositetsforhøjende præparater og andre tilberedte additiver til mineralolier (herunder benzin) eller til andre væsker, som anvendes til samme formål som mineralolier
 • 3812000000 80 (5/0) : Tilberedte vulkaniseringsacceleratorer; sammensatte blødgøringsmidler til gummi eller plast, ikke andetsteds tariferet; antioxydanter og andre sammensatte stabilisatorer til gummi eller plast
 • 3813000000 80 (2/0) : Præparater og ladninger til ildslukningsapparater; ildslukkere
 • 3814000000 80 (2/0) : Sammensatte organiske opløsnings- og fortyndingsmidler, ikke andetsteds tariferet; præparater til fjernelse af maling og lak
 • 3815000000 80 (5/0) : Reaktionsstartere, reaktionsacceleratorer og katalytiske præparater, ikke andetsteds tariferet
 • 3816000000 80: Ildfast cement, ildfast mørtel, ildfast beton og lignende ildfaste produkter, undtagen produkter henhørende under pos. 3801
 • 3817000000 80 (2/0) : Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaftalener, undtagen produkter henhørende under pos. 2707 eller 2902
 • 3818000000 80 (2/0) : Kemiske grundstoffer, doteret til anvendelse i elektronikken, i form af skiver, plader (wafers) eller lignende; kemiske forbindelser, doteret til anvendelse i elektronikken
 • 3819000000 80 (3/0) : Bremsevæsker samt andre tilberedte væsker til hydrauliske transmissioner, ikke indeholdende eller indeholdende mindre end 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler
 • 3820000000 80 (4/0) : Antifrostpræparater (herunder kølervæsker) og tilberedte væsker til afrimning
 • 3821000000 80: Tilberedte substrater til dyrkning eller bevaring af mikroorganismer (herunder vira og lign.) eller af plante-, menneske- eller dyreceller
 • 3822000000 80 (0/3) : Reagensmidler på underlag, til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, samt sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, også på underlag, undtagen varer henhørende under pos. 3002 eller 3006; certificerede referencematerialer
 • 3823000000 80 (6/0) : Industrielle monokarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer
 • 3824000000 80 (27/0) : Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; produkter fra kemiske og nærstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet
 • 3825000000 80 (11/0) : Restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet; kommunalt affald; kloakslam; andet affald som nævnt i bestemmelse 6 til dette kapitel
 • 3826000000 80 (2/0) : Biodiesel og blandinger deraf, uden indhold eller indeholdende mindre end 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler