KRUDT OG ANDRE EKSPLOSIVE STOFFER; PYROTEKNISKE ARTIKLER; TÆNDSTIKKER; PYROPHORE LEGERINGER; VISSE BRÆNDBARE MATERIALER.

* Ifølge Rådets forordning (EU) nr. 692/2014 (EUR L183, s. 9) er det forbudt at importere varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol til EU.
Forbuddet finder ikke anvendelse på:
a) gennemførelsen indtil den 26. september 2014 af handelskontrakter, der er indgået før den 25. juni 2014 eller tilknyttede aftaler, der er nødvendige for gennemførelsen af disse kontrakter, forudsat at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har til hensigt at gennemføre kontrakten, senest 10 arbejdsdage i forvejen giver meddelelse om aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret
b) varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som er stillet til rådighed for de ukrainske myndigheder til undersøgelse, for hvilke overholdelse af betingelserne for tildeling af præferenceoprindelse er blevet bekræftet og for hvilke et oprindelsescertifikat er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 978/2012 og forordning (EU) nr. 374/2014 eller i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.

  • 3601000000 80 (2/0) : Krudt
  • 3602000000 80: Tilberedte sprængstoffer, undtagen krudt
  • 3603000000 80 (6/0) : Tændsnore, også detonerende; fænghætter og sprængkapsler; tændsatser; elektriske detonatorer
  • 3604000000 80 (2/0) : Fyrværkeriartikler, signalraketter, tågesignaler, livredningsraketter samt andre pyrotekniske artikler
  • 3605000000 80: Tændstikker, undtagen pyrotekniske artikler henhørende under pos. 3604
  • 3606000000 80 (2/0) : Ferro-cerium og andre pyrofore legeringer af enhver form; varer af brændbare materialer som nævnt i bestemmelse 2 til dette kapitel