Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern og ulegeret stål.

* Ifølge Rådets forordning (EU) nr. 692/2014 (EUR L183, s. 9) er det forbudt at importere varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol til EU.
Forbuddet finder ikke anvendelse på:
a) gennemførelsen indtil den 26. september 2014 af handelskontrakter, der er indgået før den 25. juni 2014 eller tilknyttede aftaler, der er nødvendige for gennemførelsen af disse kontrakter, forudsat at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har til hensigt at gennemføre kontrakten, senest 10 arbejdsdage i forvejen giver meddelelse om aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret
b) varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som er stillet til rådighed for de ukrainske myndigheder til undersøgelse, for hvilke overholdelse af betingelserne for tildeling af præferenceoprindelse er blevet bekræftet og for hvilke et oprindelsescertifikat er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 978/2012 og forordning (EU) nr. 374/2014 eller i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.

* I henhold til Rådets forordning (EU) nr. 1351/2014 (EFT L 365, s. 46), eksport af varer og teknologier, der er egnede til brug inden for transport; Telekommunikation Energi Prospektering, udvinding og produktion af olie, gas og mineraler er forbudt:
Litra a), til enhver fysisk eller juridisk person, enhver enhed eller ethvert organ på Krim eller i Sevastopol eller
(b) til anvendelse på Krim eller i Sevastopol.
Forbuddene berører ikke opfyldelsen indtil den 21. marts 2015 af en forpligtelse i henhold til en aftale, der er indgået inden den 20. december 2014, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, forudsat at den kompetente myndighed er blevet underrettet mindst fem arbejdsdage i forvejen.
Når relateret til anvendelse på Krim eller i Sevastopol forbuddene ikke anvendelse, hvis der ikke er nogen rimelig grund til at fastslå, at de varer og den teknologi eller de tjenester, der skal anvendes på Krim eller i Sevastopol.