solarni punjači koji se sastoje od manje od šest ćelija, koji su prenosivi i napajaju električnom energijom naprave i akumulatore; tankoslojni fotonaponski proizvodi; fotonaponski proizvodi od kristalnog silicija koje se trajno ugrađuje u električne uređaje, kada funkcija tih električnih uređaja nije generiranje električne energije i ako ti električni uređeji troše električnu energiju koji generiraju ugrađene fotonaponske ćelije od kristalnog silicija; moduli ili ploče izlaznog napona ne većeg od 50 V DC i izlazne snage ne veće od 50 W samo za izravnu uporabu kao punjači baterija u sustavima s istim svojstvima u pogledu napona i snage.

Български 28 Čeština 1 Dansk 2 Deutsch 7 Ελληνικά 4 English 2 Español 3 Français 8 Magyar 3 Italiano 1 Nederlands 4 Polski 3 Svenska 2

Fotonaponska solarna ploča, dimenzija 305…

fotonaponska  solarna ploča, dimenzija 305 x 915 x 5 mm, izrađena…

Fotonaponska solarna ploča, dimenzija 305 x 915 x 5 mm, izrađena tankoslojnom tehnologijom. Sastavljena je od dva sloja stakla, debljine 2 i 3 mm, između kojih se nalazi tanki film na bazi amorfnog silicija koji služi za izravno pretvaranje sunčeve svjetlosti u električnu energiju.

Fotonaponska ploča nije opremljena dijelovima (diodama) koji omogućuju izravno dovođenje električne energije trošilu.

Datum početka važenja:
.