ARTYKUŁY Z KAMIENIA, GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI LUB PODOBNYCH MATERIAŁÓW.

 • 6801000000 80 (0/1) : Kostki brukowe, płyty nawierzchniowe, krawężniki i płyty chodnikowe, z kamienia naturalnego (z wyjątkiem łupków)
 • 6802000000 80 (10/0) : Obrobione kamienie pomnikowe lub budowlane (z wyjątkiem łupków) i artykuły z nich, inne niż towary objęte pozycją 6801; kostki mozaikowe i tym podobne, z kamieni naturalnych (włącznie z łupkami), nawet na podłożu; sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszek, z kamieni naturalnych (włącznie z łupkami)
 • 6803000000 80 (2/0) : Obrobione łupki i artykuły z łupków lub z łupków aglomerowanych
 • 6804000000 80 (6/0) : Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, ściernice i tym podobne, bez opraw, do rozdrabniania, ostrzenia, polerowania, szlifowania lub cięcia, osełki do ręcznego ostrzenia lub polerowania oraz ich części, z kamienia naturalnego, ze spiekanych materiałów ściernych naturalnych lub sztucznych, lub z ceramiki, z częściami lub bez części z innych materiałów
 • 6805000000 80 (3/0) : Naturalny lub sztuczny ścierny proszek lub ziarno, na podłożu z tekstyliów, papieru, tektury lub innych materiałów, nawet cięte do kształtu lub zszywane, lub inaczej wykonane
 • 6806000000 80 (3/0) : Wełna żużlowa, wełna skalna i podobne wełny mineralne; wermikulit porowaty, iły porowate, żużel spieniony i podobne porowate materiały mineralne; mieszaniny i artykuły z materiałów mineralnych izolujących cieplnie, akustycznie lub pochłaniających dźwięki, inne niż te objęte pozycją 6811 lub 6812, lub objęte działem 69
 • 6807000000 80 (2/0) : Artykuły z asfaltu lub podobnego materiału (na przykład bitumu naftowego lub paku węglowego)
 • 6808000000 80: Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne artykuły z włókien roślinnych, słomy, wiórów, trocin, pyłu lub pozostałych odpadów drewna, scalonych cementem, gipsem lub innym spoiwem mineralnym
 • 6809000000 80 (4/0) : Artykuły z gipsu lub z mieszanek na bazie gipsu
 • 6810000000 80 (6/0) : Artykuły z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia, nawet zbrojone
 • 6811000000 80 (5/0) : Artykuły azbestowo-cementowe, celulozowo-cementowe lub tym podobne
 • 6812000000 80 (6/0) : Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu lub azbestu i węglanu magnezu; artykuły z takich mieszanin lub z azbestu (na przykład nici, tkaniny, odzież, nakrycia głowy, obuwie, uszczelki), nawet wzmocnione, inne niż towary objęte pozycją 6811 lub 6813
 • 6813000000 80 (4/0) : Materiały cierne i artykuły z nich (na przykład arkusze, rolki, pasy, segmenty, tarcze, podkładki, okładziny), niezmontowane, do hamulców, sprzęgieł lub tym podobnych, na bazie azbestu lub innych substancji mineralnych, lub celulozy, nawet połączone z materiałami włókienniczymi lub innymi
 • 6814000000 80 (2/0) : Mika obrobiona i artykuły z miki, włącznie z miką aglomerowaną lub regenerowaną, nawet na podłożu z papieru, tektury lub innych materiałów
 • 6815000000 80 (5/0) : Artykuły z kamienia lub pozostałych substancji mineralnych (włącznie z włóknami węglowymi, artykułami z włókien węglowych i artykułami z torfu), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone