MATERIAŁY FOTOGRAFICZNE LUB KINEMATOGRAFICZNE.

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola.
Zakaz nie ma zastosowania do:
a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;
b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

  • 3701000000 80 (6/0) : Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film płaski do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony, nawet w kasetach
  • 3702000000 80 (20/0) : Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony
  • 3703000000 80 (3/0) : Papier fotograficzny, tektura i tekstylia, światłoczułe, nienaświetlone
  • 3704000000 80 (2/0) : Płyty fotograficzne, film, papier, tektura i materiały włókiennicze, naświetlone, ale niewywołane
  • 3705000000 80 (2/1) : Płyty fotograficzne i film, naświetlone i wywołane, inne niż film kinematograficzny
  • 3706000000 80 (2/0) : Film kinematograficzny, naświetlony i wywołany, nawet z wprowadzoną ścieżką dźwiękową lub jedynie posiadający ścieżkę dźwiękową
  • 3707000000 80 (2/0) : Preparaty chemiczne do stosowania w fotografice (inne niż pokosty, kleje, spoiwa i preparaty podobne); produkty niezmieszane do stosowania w fotografice, pakowane w odmierzonych porcjach lub pakowane do sprzedaży detalicznej do postaci gotowej do stosowania