POJAZDY NIESZYNOWE ORAZ ICH CZĘŚCI I AKCESORIA.

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola.
Zakaz nie ma zastosowania do:
a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;
b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

 • 8701000000 80 (9/0) : Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją|8709)
 • 8702000000 80 (5/0) : Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą
 • 8703000000 80 (16/0) : Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją|8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi
 • 8704000000 80 (9/0) : Pojazdy silnikowe do transportu towarów
 • 8705000000 80 (5/0) : Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)
 • 8706000000 80 (6/0) : Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701|do 8705
 • 8707000000 80 (2/0) : Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701|do 8705
 • 8708000000 80 (16/0) : Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701|do 8705
 • 8709000000 80 (4/0) : Pojazdy do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów
 • 8710000000 80: Czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe samobieżne, nawet z uzbrojeniem, oraz części tych pojazdów
 • 8711000000 80 (7/0) : Motocykle (włączając motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez; wózki boczne
 • 8712000000 80 (2/0) : Rowery dwukołowe i pozostałe rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikowe
 • 8713000000 80 (2/0) : Wózki dla osób niepełnosprawnych, nawet z silnikiem lub napędzane mechanicznie w inny sposób
 • 8714000000 80 (10/0) : Części i akcesoria pojazdów objętych pozycjami od 8711|do 8713
 • 8715000000 80 (2/0) : Wózki dziecięce i ich części
 • 8716000000 80 (8/0) : Przyczepy i naczepy; pozostałe pojazdy bez napędu mechanicznego; ich części