Ługi odpadowe z produkcji ścieru drzewnego, nawet stężone, odcukrzone lub poddane obróbce chemicznej, włącznie z lignosulfonianami, ale z wyłączeniem oleju talowego objętego pozycją 3803.

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola.
Zakaz nie ma zastosowania do:
a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;
b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

  • - 3804000010 80: Lignosulfonian sodu
  • - 3804000090 80: Pozostały

Produkt w postaci ciemnobrązowej cieczy o…

Produkt w postaci ciemnobrązowej cieczy o charakterystycznym zapachu, będący roztworem wodnym na bazie lignosulfonianów magnezu z dodatkiem m.in. cukru i środków konserwujących.

Towar stosowany jako domieszka do betonu opóźniająca wiązanie. Produkt pakowany w beczkach (po 230 kg) lub w kontenerach (po 1000 kg).

Numer WIT:
PLPL-WIT-2016-01368.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: CUKIER BIAŁY MIESZANKI W ROZTWORZE WODNYM