Acetály a poloacetály (hemiacetály), tiež s ďalšou kyslíkatou funkciou, a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty.

Deutsch 1 English 3 Español 1

* Podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 (Ú. v. EÚ L 183, s. 9) sa zakazuje dovážať do Európskej únie tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole.
Zákaz sa nevzťahuje na:
a) plnenie obchodných zmlúv do 26. septembra 2014 uzavretých pred 25. júnom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré zamýšľajú plniť predmetnú zmluvu, informovali najmenej 10 pracovných dní vopred o tejto činnosti alebo transakcii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadené;
b) tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorý bol sprístupnený ukrajinským orgánom na preskúmanie, v prípade ktorého boli skontrolované podmienky, z ktorých vyplýva preferenčný pôvod, a pre ktorý bolo vydané osvedčenie o pôvode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 alebo v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

* V súladu s nariadením Rady (EÚ) č. 1351/2014 (Ú.v. EÚ L 365, s. 46) zakazuje sa vývoz tovaru a technológie vhodné na využitie v kľúčových sektoroch: doprava; telekomunikácie; energetika; vyhľadávanie, prieskum a ťažba ropy, zemného plynu a nerastných surovín:
a) v prospech akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu na Kryme alebo v Sevastopole, alebo
b) na používanie na Kryme alebo v Sevastopole.
Zákazom nie je do 21. marca 2015 dotknuté plnenie záväzku vyplývajúceho zo zmluvy uzatvorenej pred 20. decembrom 2014 alebo z doplnkových zmlúv nevyhnutných na plnenie takýchto zmlúv pod podmienkou, že príslušný orgán bol upovedomený aspoň päť pracovných dní vopred.
Zákaz neuplatňuje sa v prípade, ak neexistujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že tovar a technológie sa majú používať na Kryme alebo v Sevastopole.

  • - 2911000010 80: Etoxy-2,2-difluóretanol (CAS RN 148992-43-2)
  • - 2911000090 80: Ostatné

Bis-(2-chlóretoxy)-metán. Ide o číru, slabožltú…

Bis-(2-chlóretoxy)-metán. Ide o číru, slabožltú kvapalinu s charakteristickým zápachom, so sumárnym vzorcom C5-H10-O2-CL2, rozpustnú v aromatických a chlórovaných uhľovodíkoch.

Používa sa ako medziprodukt pre výrobu polysulfidpolymérov. Dopravuje sa v nerezových železničných cisternách.

Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: CHEMICKÉ VÝROBKY