CHEMICKÉ STRIŽNÉ VLÁKNA.

* Podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 (Ú. v. EÚ L 183, s. 9) sa zakazuje dovážať do Európskej únie tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole.
Zákaz sa nevzťahuje na:
a) plnenie obchodných zmlúv do 26. septembra 2014 uzavretých pred 25. júnom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré zamýšľajú plniť predmetnú zmluvu, informovali najmenej 10 pracovných dní vopred o tejto činnosti alebo transakcii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadené;
b) tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorý bol sprístupnený ukrajinským orgánom na preskúmanie, v prípade ktorého boli skontrolované podmienky, z ktorých vyplýva preferenčný pôvod, a pre ktorý bolo vydané osvedčenie o pôvode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 alebo v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

 • 5501000000 80 (5/0) : Kábel zo syntetických vlákien
 • 5502000000 80 (2/0) : Kábel z umelých vlákien
 • 5503000000 80 (7/0) : Syntetické strižné vlákna, nemykané, nečesané ani inak spracované na spriadanie
 • 5504000000 80 (2/0) : Umelé strižné vlákna, nemykané, nečesané ani inak spracované na spriadanie
 • 5505000000 80 (2/0) : Odpad (vrátane výčeskov, odpadu z priadze a trhaného materiálu) z chemických vlákien
 • 5506000000 80 (5/0) : Syntetické strižné vlákna, mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie
 • 5507000000 80: Umelé strižné vlákna, mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie
 • 5508000000 80 (2/0) : Šijacia niť z chemických strižných vlákien, tiež upravená na predaj v malom
 • 5509000000 80 (25/0) : Priadza (iná ako šijacia niť) zo syntetických strižných vlákien, neupravená na predaj v malom
 • 5510000000 80 (6/0) : Priadza (iná ako šijacia niť) z umelých strižných vlákien, neupravená na predaj v malom
 • 5511000000 80 (3/0) : Priadza (iná ako šijacia niť) z chemických strižných vlákien, upravená na predaj v malom
 • 5512000000 80 (9/0) : Tkaniny zo syntetických strižných vlákien, obsahujúce 85|hmotnostných|% alebo viac syntetických strižných vlákien
 • 5513000000 80 (15/0) : Tkaniny zo syntetických strižných vlákien, obsahujúce menej ako 85|hmotnostných|% týchto vlákien, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou, s plošnou hmotnosťou nepresahujúcou 170|g/m$2
 • 5514000000 80 (15/0) : Tkaniny zo syntetických strižných vlákien, obsahujúce menej ako 85|hmotnostných|% týchto vlákien, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou, s plošnou hmotnosťou presahujúcou 170|g/m$2
 • 5515000000 80 (12/0) : Ostatné tkaniny zo syntetických strižných vlákien
 • 5516000000 80 (25/0) : Tkaniny z umelých strižných vlákien