ANORGANICKÉ CHEMIKÁLIE; ANORGANICKÉ ALEBO ORGANICKÉ ZLÚČENINY DRAHÝCH KOVOV, KOVOV VZÁCNYCH ZEMÍN, RÁDIOAKTÍVNYCH PRVKOV ALEBO IZOTOPOV.

 • 2801000000 10: I. CHEMICKÉ PRVKY
 • 2801000000 80 (3/0) : Fluór, chlór, bróm a jód
 • 2802000000 80: Síra, sublimovaná alebo zrážaná; koloidná síra
 • 2803000000 80 (0/1) : Uhlík (uhlíkové sadze a ostatné formy uhlíka inde nešpecifikované ani nezahrnuté)
 • 2804000000 80 (13/0) : Vodík, vzácne plyny a ostatné nekovy
 • 2805000000 80 (6/0) : Alkalické kovy alebo kovy alkalických zemín; kovy vzácnych zemín, skandium a ytrium, tiež vzájomne zmiešané alebo vzájomne legované; ortuť
 • 2806000000 10: II. ANORGANICKÉ KYSELINY A ANORGANICKÉ KYSLÍKATÉ ZLÚČENINY NEKOVOV
 • 2806000000 80 (2/0) : Chlorovodík (kyselina chlorovodíková); kyselina chlórsírová (chlórsulfónová)
 • 2807000000 80: Kyselina sírová; oleum
 • 2808000000 80: Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)
 • 2809000000 80 (2/0) : Oxid fosforečný; kyselina fosforečná; kyseliny polyfosforečné, tiež chemicky definované
 • 2810000000 80 (2/0) : Oxidy bóru; kyseliny borité
 • 2811000000 80 (8/0) : Ostatné anorganické kyseliny a ostatné anorganické kyslíkaté zlúčeniny nekovov
 • 2812000000 10: III. HALOGÉNOVÉ ALEBO SÍRNE ZLÚČENINY NEKOVOV
 • 2812000000 80 (10/0) : Halogenidy a halogenid-oxidy nekovov
 • 2813000000 80 (2/0) : Sulfidy nekovov; komerčný sulfid fosforitý
 • 2814000000 10: IV. ANORGANICKÉ ZÁSADY A OXIDY, HYDROXIDY A PEROXIDY KOVOV
 • 2814000000 80 (2/0) : Amoniak (čpavok), bezvodý alebo vo vodnom roztoku
 • 2815000000 80 (5/0) : Hydroxid sodný (žieravá sóda); hydroxid draselný (žieravá potaš); peroxidy sodíka alebo draslíka
 • 2816000000 80 (2/0) : Hydroxid a peroxid horčíka; oxidy, hydroxidy a peroxidy stroncia alebo bária
 • 2817000000 80: Oxid zinočnatý; peroxid zinku
 • 2818000000 80 (3/0) : Umelý korund, tiež chemicky definovaný; oxid hlinitý; hydroxid hlinitý
 • 2819000000 80 (2/0) : Oxidy a hydroxidy chrómu
 • 2820000000 80 (2/0) : Oxidy mangánu
 • 2821000000 80 (2/0) : Oxidy a hydroxidy železa; farebné hlinky obsahujúce 70|hmotnostných|% alebo viac viazaného železa vyjadreného ako Fe@2O@3
 • 2822000000 80: Oxidy a hydroxidy kobaltu; komerčné oxidy kobaltu
 • 2823000000 80 (2/0) : Oxidy titánu
 • 2824000000 80 (2/0) : Oxidy olova; červené olovo a oranžové olovo
 • 2825000000 80 (9/0) : Hydrazín a hydroxylamín a ich anorganické soli; ostatné anorganické zásady; ostatné oxidy, hydroxidy a peroxidy kovov
 • 2826000000 10: V. SOLI A PEROXOSOLI ANORGANICKÝCH KYSELÍN A KOVOV
 • 2826000000 80 (5/0) : Fluoridy; fluorokremičitany, fluorohlinitany a ostatné komplexné soli fluóru
 • 2827000000 80 (14/0) : Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy; bromidy a bromid-oxidy; jodidy a jodid-oxidy
 • 2828000000 80 (2/0) : Chlórnany; komerčný chlórnan vápenatý; chloritany; brómnany
 • 2829000000 80 (4/0) : Chlorečnany a chloristany; bromičnany a bromistany; jodičnany a jodistany
 • 2830000000 80 (2/0) : Sulfidy; polysulfidy, tiež chemicky definované
 • 2831000000 80 (2/0) : Ditioničitany a sulfoxyláty
 • 2832000000 80 (3/0) : Siričitany; tiosírany
 • 2833000000 80 (12/0) : Sírany; kamence; peroxosírany (persírany)
 • 2834000000 80 (4/0) : Dusitany; dusičnany
 • 2835000000 80 (10/0) : Fosfornany (hypofosfity), fosforitany (fosfity) a fosforečnany (fosfáty); polyfosforečnany, tiež chemicky definované
 • 2836000000 80 (9/0) : Uhličitany; peroxouhličitany (peruhličitany); komerčný uhličitan amónny obsahujúci karbamát amónny
 • 2837000000 80 (4/0) : Kyanidy, kyanid-oxidy a komplexné kyanidy
 • 2839000000 80 (4/0) : Kremičitany (silikáty); komerčné kremičitany alkalických kovov
 • 2840000000 80 (5/0) : Boritany; peroxoboritany (perboritany)
 • 2841000000 80 (8/0) : Soli oxokovových alebo peroxokovových kyselín
 • 2842000000 80 (2/0) : Ostatné soli anorganických kyselín alebo peroxokyselín (vrátane hlinitokremičitanov, tiež chemicky definovaných), iné ako azidy
 • 2843000000 10: VI. RÔZNE
 • 2843000000 80 (6/0) : Drahé kovy v koloidnom stave; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, tiež chemicky definované; amalgámy drahých kovov
 • 2844000000 80 (5/0) : Rádioaktívne chemické prvky a rádioaktívne izotopy (vrátane štiepnych alebo štiepiteľných chemických prvkov a izotopov) a ich zlúčeniny; zmesi a zvyšky obsahujúce tieto produkty
 • 2845000000 80 (2/0) : Izotopy, iné ako položky|2844; ich anorganické alebo organické zlúčeniny, tiež chemicky definované
 • 2846000000 80 (2/0) : Anorganické alebo organické zlúčeniny kovov vzácnych zemín, ytria alebo skandia alebo zmesi týchto kovov
 • 2847000000 80: Peroxid vodíka, tiež stužený močovinou
 • 2849000000 80 (3/0) : Karbidy, tiež chemicky definované
 • 2850000000 80 (3/0) : Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, tiež chemicky definované, iné ako zlúčeniny, ktoré sú tiež karbidmi položky|2849
 • 2852000000 80 (2/0) : Anorganické alebo organické zlúčeniny ortute, tiež chemicky definované, okrem amalgámov
 • 2853000000 80 (2/0) : Fosfidy, tiež chemicky definované, okrem ferofosforu; ostatné anorganické zlúčeniny (vrátane destilovanej alebo vodivostnej vody a|vody podobnej čistoty); kvapalný vzduch (tiež po odstránení vzácnych plynov); stlačený vzduch; amalgámy iné ako amalgámy drahých kovov