VÝBUŠNINY; PYROTECHNICKÉ VÝROBKY; ZÁPALKY; PYROFORICKÉ ZLIATINY; NIEKTORÉ HORĽAVÉ PRÍPRAVKY.

* Podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 (Ú. v. EÚ L 183, s. 9) sa zakazuje dovážať do Európskej únie tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole.
Zákaz sa nevzťahuje na:
a) plnenie obchodných zmlúv do 26. septembra 2014 uzavretých pred 25. júnom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré zamýšľajú plniť predmetnú zmluvu, informovali najmenej 10 pracovných dní vopred o tejto činnosti alebo transakcii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadené;
b) tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorý bol sprístupnený ukrajinským orgánom na preskúmanie, v prípade ktorého boli skontrolované podmienky, z ktorých vyplýva preferenčný pôvod, a pre ktorý bolo vydané osvedčenie o pôvode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 alebo v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

  • 3601000000 80 (2/0) : Výbušniny výmetné, práškové
  • 3602000000 80: Pripravené výbušniny, iné ako práškové výmetné výbušniny
  • 3603000000 80 (6/0) : Zápalnice; bleskovice; roznetky alebo rozbušky; zapaľovače; elektrické rozbušky
  • 3604000000 80 (2/0) : Ohňostroje, signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a ostatné pyrotechnické výrobky
  • 3605000000 80: Zápalky, iné ako pyrotechnické výrobky položky 3604
  • 3606000000 80 (2/0) : Ferocér a ostatné pyroforické zliatiny vo všetkých formách; výrobky z horľavých materiálov uvedených v poznámke|2|k tejto kapitole