NERASTNÉ PALIVÁ, MINERÁLNE OLEJE A PRODUKTY ICH DESTILÁCIE; BITÚMENOVÉ LÁTKY; MINERÁLNE VOSKY.

 • 2701000000 80 (5/0) : Čierne uhlie; brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia
 • 2702000000 80 (2/0) : Hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu
 • 2703000000 80: Rašelina (vrátane rašelinovej podstielky), tiež aglomerovaná
 • 2704000000 80 (3/0) : Koks a polokoks z čierneho uhlia, hnedého uhlia alebo rašeliny, tiež aglomerovaný; retortové uhlie
 • 2705000000 80: Svietiplyn, vodný plyn, generátorový plyn a podobné plyny, iné ako ropné plyny a ostatné plynné uhľovodíky
 • 2706000000 80: Decht destilovaný z čierneho uhlia, z hnedého uhlia alebo rašeliny a ostatné minerálne dechty, tiež dehydratované alebo čiastočne destilované, vrátane rekonštituovaných dechtov
 • 2707000000 80 (8/0) : Oleje a ostatné výrobky z destilácie vysokotepelných čiernouhoľných dechtov; podobné výrobky, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevažuje nad hmotnosťou nearomatických zložiek
 • 2708000000 80 (2/0) : Smola a smolný koks z čiernouhoľného dechtu alebo z ostatných minerálnych dechtov
 • 2709000000 80 (2/0) : Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové
 • 2710000000 80 (7/0) : Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované alebo nezahrnuté, obsahujúce 70|hmotnostných|% alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje
 • 2711000000 80 (9/0) : Ropné plyny a ostatné plynné uhľovodíky
 • 2712000000 80 (3/0) : Vazelína; parafínový vosk, mikrokryštalický ropný vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne vosky a podobné výrobky získané syntézou alebo ostatnými procesmi, tiež farbené
 • 2713000000 80 (5/0) : Ropný koks, ropný bitúmen a ostatné zvyšky z ropných olejov alebo z olejov získaných z bitúmenových nerastov
 • 2714000000 80 (2/0) : Prírodný bitúmén a prírodný asfalt; bitúmenové alebo olejové bridlice a dechtové piesky; asfaltity a asfaltové horniny
 • 2715000000 80 (0/4) : Bitúmenové zmesi na základe prírodného asfaltu, prírodného bitúmenu, ropného bitúmenu, minerálneho dechtu alebo zo smoly z minerálneho dechtu (napríklad bitúmenový tmel, spätné frakcie)
 • 2716000000 80: Elektrická energia