VOZIDLÁ, INÉ AKO ŽELEZNIČNÉ ALEBO ELEKTRIČKOVÉ KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ, A ICH ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO.

* Podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 (Ú. v. EÚ L 183, s. 9) sa zakazuje dovážať do Európskej únie tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole.
Zákaz sa nevzťahuje na:
a) plnenie obchodných zmlúv do 26. septembra 2014 uzavretých pred 25. júnom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré zamýšľajú plniť predmetnú zmluvu, informovali najmenej 10 pracovných dní vopred o tejto činnosti alebo transakcii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadené;
b) tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorý bol sprístupnený ukrajinským orgánom na preskúmanie, v prípade ktorého boli skontrolované podmienky, z ktorých vyplýva preferenčný pôvod, a pre ktorý bolo vydané osvedčenie o pôvode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 alebo v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

 • 8701000000 80 (9/0) : Traktory a ťahače (iné ako ťahače položky|8709)
 • 8702000000 80 (5/0) : Motorové vozidlá na dopravu desiatich alebo viacerých osôb, vrátane vodiča
 • 8703000000 80 (16/0) : Osobné automobily a ostatné motorové vozidlá konštruované hlavne na prepravu osôb (vozidlá iné ako sú uvedené v položke|8702), vrátane osobných dodávkových a pretekárskych automobilov
 • 8704000000 80 (9/0) : Motorové vozidlá na nákladnú dopravu
 • 8705000000 80 (5/0) : Motorové vozidlá na osobitné účely, iné ako tie, ktoré sú konštruované hlavne na osobnú alebo na nákladnú dopravu (napríklad vyslobodzovacie automobily, žeriavové nákladné automobily, požiarne automobily, nákladné automobily s miešačkou na betón, zametacie automobily, kropiace automobily, pojazdné dielne, pojazdné rádiologické stanice)
 • 8706000000 80 (6/0) : Podvozky (chassis) s motorom, pre motorové vozidlá položiek|8701|až 8705
 • 8707000000 80 (2/0) : Karosérie (vrátane kabín pre vodičov), pre motorové vozidlá položiek|8701|až 8705
 • 8708000000 80 (16/0) : Časti, súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel položiek|8701|až 8705
 • 8709000000 80 (4/0) : Vozíky s vlastným pohonom, bez zdvíhacieho alebo manipulačného zariadenia, typov používaných v továrňach, skladoch, prístavoch alebo na letiskách na prepravu nákladu na krátke vzdialenosti; malé ťahače typov používaných na nástupištiach železničných staníc; ich časti a súčasti
 • 8710000000 80: Tanky a ostatné obrnené bojové motorové vozidlá, tiež vybavené zbraňami, a ich časti a súčasti
 • 8711000000 80 (7/0) : Motocykle (vrátane mopedov) a bicykle s pomocným motorom, tiež s prívesným vozíkom; prívesné vozíky
 • 8712000000 80 (2/0) : Cestné bicykle a ostatné bicykle (vrátane dodávkových trojkoliek), bez motora
 • 8713000000 80 (2/18) : Vozíky pre telesne postihnuté osoby, tiež motorizované alebo s iným mechanickým pohonom
 • 8714000000 80 (10/0) : Časti, súčasti a príslušenstvo vozidiel položiek|8711|až 8713
 • 8715000000 80 (2/0) : Detské kočíky a ich časti a súčasti
 • 8716000000 80 (8/0) : Prívesy a návesy; ostatné vozidlá, bez mechanického pohonu; ich časti a súčasti