KÄRNREAKTORER, ÅNGPANNOR, MASKINER, APPARATER OCH MEKANISKA REDSKAP; DELAR TILL SÅDANA VAROR.

 • 8401000000 80 (4/0) : Kärnreaktorer; obestrålade bränsleelement för kärnreaktorer; maskiner och apparater för isotopseparation
 • 8402000000 80 (6/0) : Ångpannor och andra ånggeneratorer (andra än sådana varmvattenpannor för centraluppvärmning som också kan producera lågtrycksånga); hetvattenpannor
 • 8403000000 80 (2/0) : Värmepannor för centraluppvärmning, andra än sådana enligt nr|8402
 • 8404000000 80 (3/0) : Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggeneratorer eller värmepannor enligt nr|8402|eller 8403|(t.ex. economisers, överhettare, sotningsapparater och anordningar för stoftåterföring); kondensorer för ångmaskiner
 • 8405000000 80 (2/0) : Generatorer för gengas eller vattengas, även med gasrenare; generatorer för acetylengas samt liknande gasgeneratorer som arbetar med vatten, även med gasrenare
 • 8406000000 80 (5/0) : Ångturbiner
 • 8407000000 80 (10/0) : Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar
 • 8408000000 80 (3/0) : Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer)
 • 8409000000 80 (4/0) : Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till motorer enligt nr|8407|eller 8408
 • 8410000000 80 (5/0) : Hydrauliska turbiner, vattenhjul samt regulatorer för sådana maskiner
 • 8411000000 80 (12/0) : Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer
 • 8412000000 80 (9/0) : Andra motorer
 • 8413000000 80 (15/0) : Vätskepumpar, även försedda med mätanordning; vätskeelevatorer
 • 8414000000 80 (10/0) : Luft- eller vakuumpumpar, kompressorer för luft eller andra gaser samt fläktar och blåsmaskiner; ventilations- eller cirkulationskåpor med inbyggd fläkt, även försedda med filter
 • 8415000000 80 (7/0) : Luftkonditioneringsapparater bestående av en motordriven fläkt samt anordningar för reglering av temperatur och fuktighet, inbegripet sådana apparater i vilka fuktigheten inte kan regleras separat
 • 8416000000 80 (4/0) : Brännare för flytande bränsle, pulverisat fast bränsle eller gas, till eldstäder; mekaniska eldningsapparater (stokrar) samt mekaniska eldstadsrostar, mekaniska anordningar för avlägsnande av aska och liknande anordningar för sådana apparater
 • 8417000000 80 (4/0) : Industri- och laboratorieugnar, inbegripet förbränningsugnar, icke elektriska
 • 8418000000 80 (13/1) : Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska och andra; värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt nr|8415
 • 8419000000 80 (15/0) : Maskiner, apparater och laboratorieutrustning, även med elektrisk uppvärmning (med undantag av ugnar och annan utrustning enligt nr|8514), för behandling av material genom förfaranden som inbegriper temperaturändring, såsom uppvärmning, kokning, rostning, destillering, rektifiering, sterilisering, pastörisering, ångbehandling, torkning, indunstning, förångning, kondensering eller avkylning, dock inte maskiner och apparater av sådana slag som används för hushållsbruk; genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare, icke elektriska
 • 8420000000 80 (4/0) : Kalandrar och andra valsmaskiner, andra än maskiner för bearbetning av metall eller glas, samt valsar till sådana maskiner
 • 8421000000 80 (15/0) : Centrifuger, inbegripet torkcentrifuger; maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor eller gaser
 • 8422000000 80 (7/0) : Diskmaskiner; maskiner och apparater för rengöring eller torkning av flaskor eller andra kärl; maskiner och apparater för påfyllning, tillslutning, kapsylering eller etikettering av flaskor, burkar, askar, lådor, påsar, säckar eller andra förpackningar; andra maskiner och apparater för förpackning eller inslagning av varor (inbegripet maskiner och apparater för inslagning av varor genom värmekrympning [heat-shrink]); apparater för inpressning av kolsyra i drycker
 • 8423000000 80 (8/0) : Vågar (med undantag av vågar känsliga för 0,05|g eller mindre), inbegripet räkne- och kontrollvågar; vikter av alla slag för vågar
 • 8424000000 80 (10/0) : Mekaniska apparater (även för handkraft) för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver; brandsläckningsapparater, även laddade; sprutpistoler och liknande apparater; ångbläster- och sandblästerapparater samt liknande apparater
 • 8425000000 80 (10/0) : Taljor och lyftblock; vinschar och gångspel; domkrafter
 • 8426000000 80 (12/0) : Lyftkranar, inbegripet kabelkranar och mobila portallyftare; grensletruckar och krantruckar
 • 8427000000 80 (3/0) : Gaffeltruckar; andra truckar samt icke självgående vagnar, med lyft- eller annan hanteringsutrustning
 • 8428000000 80 (10/0) : Andra maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering, lastning, lossning eller transport (t.ex. hissar, rulltrappor, transportörer och linbanor)
 • 8429000000 80 (10/0) : Självgående bladschaktmaskiner, väghyvlar, skrapor, grävmaskiner, lastare, stampmaskiner och vägvältar
 • 8430000000 80 (12/0) : Andra maskiner och apparater för grävning, hyvling, planering, stampning, tillpackning, schaktning, borrning eller brytning av jord, sten, mineral eller malm; pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner; snöplogar och snöslungor
 • 8431000000 80 (10/0) : Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner och apparater enligt nr|8425-8430
 • 8432000000 80 (12/0) : Maskiner och redskap för lantbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk, avsedda för jordens beredning eller odling; vältar för gräsmattor eller idrottsplatser
 • 8433000000 80 (13/0) : Maskiner och redskap för skörd eller tröskning, inbegripet halm- eller foderpressar; gräsklippningsmaskiner och slåttermaskiner; maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt eller andra jordbruksprodukter, andra än maskiner enligt nr|8437
 • 8434000000 80 (3/0) : Mjölkningsmaskiner samt maskiner och apparater för mejerihanteringen
 • 8435000000 80 (2/0) : Pressar, krossar och liknande maskiner och apparater som används vid framställning av vin, cider, fruktsaft eller liknande drycker
 • 8436000000 80 (8/0) : Andra maskiner och apparater för jordbruk, trädgårdsskötsel, skogsbruk, fjäderfäuppfödning eller biodling, inbegripet groningsapparater försedda med maskinell utrustning eller uppvärmningsanordning; äggkläckningsapparater och kycklingmödrar
 • 8437000000 80 (3/0) : Maskiner och apparater för rensning eller sortering av spannmål, torkade baljväxtfrön eller andra frön: maskiner och apparater som används inom kvarnindustrin eller för bearbetning av spannmål eller torkade baljväxtfrön, andra än maskiner och apparater av lantbrukstyp
 • 8438000000 80 (8/0) : Maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel, för industriell beredning eller tillverkning av matvaror eller drycker, andra än maskiner och apparater som används för utvinning eller beredning av animaliska eller vegetabiliska fetter och feta oljor
 • 8439000000 80 (6/0) : Maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa cellulosahaltiga material eller för tillverkning eller efterbehandling av papper eller papp
 • 8440000000 80 (2/0) : Bokbinderimaskiner och bokbinderiapparater, inbegripet trådhäftmaskiner
 • 8441000000 80 (6/0) : Andra maskiner och apparater för bearbetning av pappersmassa, papper eller papp, inbegripet skärmaskiner av alla slag
 • 8442000000 80 (3/0) : Maskiner, apparater och redskap (andra än maskiner enligt nr|8456-8465) för preparering eller tillverkning av klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar eller andra tryckformar; klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar; plåtar, cylindrar och litografiska stenar, preparerade för grafiskt ändamål (t.ex. slipade, kornade eller polerade)
 • 8443000000 80 (16/0) : Tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr|8442; andra skrivare, kopieringsapparater och telefaxapparater, även kombinerade; delar och tillbehör
 • 8444000000 80 (2/0) : Maskiner för sprutning, sträckning, texturering eller nedskärning av konstfibermaterial
 • 8445000000 80 (9/0) : Maskiner för beredning av textilfibrer; maskiner för spinning, tvinning eller snodd av textilgarn samt andra maskiner för framställning av textilgarn; maskiner för spolning (inbegripet väftspolmaskiner), rullning eller haspling av textilgarn samt maskiner för beredning av textilgarn för användning i maskiner enligt nr|8446|eller 8447
 • 8446000000 80 (5/0) : Vävstolar
 • 8447000000 80 (5/0) : Trikåmaskiner, maskbondningsmaskiner, maskiner för tillverkning av överspunnet garn, tyll, spetsar, broderier, snörmakeriarbeten, flätor eller nätknytningar samt maskiner för tuftning
 • 8448000000 80 (15/0) : Hjälpmaskiner och hjälpapparater för användning tillsammans med maskiner enligt nr|8444, 8445, 8446|eller 8447|(t.ex. skaftmaskiner, jacquardmaskiner, varp- och skottväktare samt anordningar för skyttelväxling); delar och tillbehör som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner enligt detta nummer eller enligt nr|8444, 8445, 8446|eller 8447|(t.ex. spindlar, spinnvingar, kardbeslag, kammar, spinnmunstycken, skyttlar, solv, skaftramar och trikåmaskinsnålar)
 • 8449000000 80: Maskiner och apparater för tillverkning eller efterbehandling av filt eller bondad duk som längdvara eller i tillformade stycken, inbegripet maskiner för tillverkning av filthattar; hattformar
 • 8450000000 80 (6/0) : Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, inbegripet maskiner som både tvättar och torkar tvätten
 • 8451000000 80 (9/0) : Maskiner och apparater (andra än tvättmaskiner enligt nr|8450) för tvättning eller annan rengöring, vridning, torkning, strykning, pressning (inbegripet fixeringspressar), blekning, färgning, appretering, beläggning, impregnering eller annan efterbehandling av textilgarn, textilvävnader eller andra textilvaror, även konfektionerade, samt maskiner för anbringande av massa på underlag av textilvara eller på annat underlag och som används vid tillverkning av linoleummattor eller liknande golvbeläggning; maskiner för upprullning, avrullning, läggning, skärning eller tandning av dukvaror av textilmaterial
 • 8452000000 80 (6/0) : Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner enligt nr|8440; möbler, stativ och överdrag, speciellt konstruerade för symaskiner; symaskinsnålar
 • 8453000000 80 (4/0) : Maskiner och apparater för beredning, garvning eller annan bearbetning av hudar, skinn eller läder eller för tillverkning eller reparation av skodon eller andra varor av hudar, skinn eller läder, andra än symaskiner
 • 8454000000 80 (4/0) : Konvertrar, gjutskänkar, götkokiller och gjutmaskiner av sådana slag som används inom metallurgin eller i metallgjuterier
 • 8455000000 80 (6/0) : Metallvalsverk och valsar till sådana valsverk
 • 8456000000 80 (8/0) : Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material med laser eller annan ljus- eller fotonstråle, ultraljud, elektroerosion, elektrokemisk process, elektronstråle, jonstråle eller plasmaljusbåge; vattenskärmaskiner
 • 8457000000 80 (3/0) : Fleroperationsmaskiner, enstationsmaskiner med mer än en bearbetningsenhet samt transfermaskiner, för metallbearbetning
 • 8458000000 80 (6/0) : Svarvar (inbegripet fleroperationssvarvar) för avlägsnande av metall
 • 8459000000 80 (17/0) : Verktygsmaskiner (inbegripet borr-, fräs- och gängenheter) för borrning, arborrning, fräsning eller gängskärning i metall, andra än svarvar (inbegripet fleroperationssvarvar) enligt nr|8458
 • 8460000000 80 (13/0) : Verktygsmaskiner för gradning, skärpning, slipning, hening, läppning, polering eller annan ytbehandling av metall eller kermet med hjälp av slipstenar, slipmedel eller polerdon, andra än kuggskärnings- och kuggslipmaskiner enligt nr|8461
 • 8461000000 80 (5/0) : Verktygsmaskiner för hyvling, stickning, driftning, kuggskärning, kuggslipning, sågning eller kapning samt andra verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av metall eller kermet, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
 • 8462000000 80 (13/0) : Verktygsmaskiner (inbegripet pressar) för bearbetning av metall genom smidning; verktygsmaskiner (inbegripet pressar) för bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning, klippning eller stansning; pressar för bearbetning av metall eller metallkarbider, inte nämnda ovan
 • 8463000000 80 (4/0) : Andra verktygsmaskiner för icke avverkande bearbetning av metall eller kermet
 • 8464000000 80 (3/0) : Verktygsmaskiner för bearbetning av sten, keramiska produkter, betong, asbestcement eller liknande mineraliska material eller för bearbetning av glas i kallt tillstånd
 • 8465000000 80 (10/0) : Verktygsmaskiner (inbegripet maskiner för spikning, klamring, limning eller annan sammansättning) för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material
 • 8466000000 80 (8/0) : Delar och tillbehör som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner enligt nr|8456-8465, inbegripet hållare för arbetsstycken eller verktyg, självöppnande gänghuvuden, delningsdockor och annan speciell utrustning för maskiner; verktygshållare till alla slags handverktyg
 • 8467000000 80 (14/0) : Handverktyg, pneumatiska, hydrauliska eller med inbyggd elektrisk eller icke elektrisk motor
 • 8468000000 80 (4/0) : Maskiner och apparater för lödning eller svetsning, även användbara för skärning, dock inte sådana som omfattas av nr|8515; maskiner och apparater för ythärdning med gas
 • 8470000000 80 (7/0) : Räknemaskiner och maskiner i fickformat, med räknefunktion, för upptagning, återgivning och avläsning av data; bokföringsmaskiner, frankostämplingsmaskiner, biljettmaskiner och liknande maskiner och apparater, med inbyggt räkneverk; kassakontrollapparater
 • 8471000000 80 (9/0) : Maskiner för automatisk databehandling och enheter till sådana maskiner; magnetiska och optiska läsare, maskiner för överföring av data till databärare i kodad form samt maskiner för bearbetning av sådana data, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
 • 8472000000 80 (3/0) : Andra maskiner och apparater för kontorsbruk (t.ex. dupliceringsmaskiner av hektograftyp, stencilapparater, adresseringsmaskiner, sedelutbetalningsautomater, maskiner för sortering, räkning eller förpackning av mynt, pennformeringsapparater, hålslag och häftapparater)
 • 8473000000 80 (6/0) : Delar och tillbehör (andra än överdrag, fodral, väskor o.d.) som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner enligt nr|8470-8472
 • 8474000000 80 (8/0) : Maskiner och apparater för sortering, siktning, avskiljning, tvättning, krossning, malning, blandning eller knådning av jord, sten, malm eller andra mineraliska ämnen i fast form (inbegripet pulver- eller pastaform); maskiner och apparater för agglomerering, formning eller gjutning av fasta mineraliska bränslen, keramiska massor, icke hårdnad betong, gips eller andra mineraliska produkter i pulver- eller pastaform; maskiner för tillverkning av gjutformar av sand
 • 8475000000 80 (5/0) : Maskiner för sammansättning av elektriska eller elektroniska lampor, rör eller blixtlampor i glashöljen; maskiner för tillverkning av glas eller bearbetning av glas i varmt tillstånd
 • 8476000000 80 (7/0) : Försäljningsautomater för varor (t.ex. frimärks-, cigarett-, livsmedels- eller dryckesautomater), inbegripet växlingsautomater
 • 8477000000 80 (9/0) : Maskiner och apparater för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av dessa material, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel
 • 8478000000 80 (2/0) : Maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av tobak, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel
 • 8479000000 80 (14/0) : Maskiner och mekaniska apparater med särskilda funktioner, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel
 • 8480000000 80 (11/0) : Formflaskor för metallgjuterier; bottenplattor till gjutformar; gjutmodeller; gjutformar och andra formar för metall (andra än götkokiller), metallkarbider, glas, mineraliska ämnen, gummi eller plast
 • 8481000000 80 (6/0) : Kranar, ventiler och liknande anordningar för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d., inbegripet reducerventiler och termostatreglerade ventiler
 • 8482000000 80 (9/0) : Kullager och rullager
 • 8483000000 80 (7/0) : Transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar) och vevar; lagerhus och glidlager; kuggtransmissioner och friktionstransmissioner; kul- eller rullskruvar; växellådor och andra utväxlingar, inbegripet momentväxlar; svänghjul, remskivor, linskivor, block och blockskivor; friktionskopplingar och andra axelkopplingar (inbegripet universalkopplingar)
 • 8484000000 80 (3/0) : Packningar av metallplåt i förening med annat material eller av två eller flera skikt av metall; satser av packningar av skilda material, i påsar, kuvert eller liknande förpackningar; mekaniska packningar
 • 8486000000 80 (5/0) : Maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för framställning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller platta bildskärmar; maskiner och apparater enligt anmärkning|9|C till detta kapitel; delar och tillbehör
 • 8487000000 80 (2/0) : Delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska kopplingsanordningar, isolatorer, spolar, kontaktelement eller andra elektriska anordningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel