FARTYG SAMT ANNAN FLYTANDE MATERIEL.

  • 8901000000 80 (4/0) : Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg, färjor, lastfartyg, pråmar och liknande fartyg för person- eller godsbefordran
  • 8902000000 80 (2/0) : Fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg för beredning eller konservering av fiskeriprodukter
  • 8903000000 80 (5/0) : Fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller sportbruk; roddbåtar och kanoter
  • 8904000000 80 (4/0) : Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av andra fartyg
  • 8905000000 80 (3/0) : Fyrskepp, flodsprutor, mudderverk, pontonkranar och andra fartyg i fråga om vilka förflyttningen är av underordnad betydelse i förhållande till deras huvuduppgift; flytdockor; flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattformar
  • 8906000000 80 (2/0) : Andra fartyg, inbegripet krigsfartyg och andra livbåtar än roddbåtar
  • 8907000000 80 (2/0) : Annan flytande materiel (t.ex. flottar, tankar, kassuner, bryggor, bojar och sjömärken)
  • 8908000000 80: Fartyg och annan flytande materiel avsedda att huggas upp