OBEREDDA HUDAR OCH SKINN (ANDRA ÄN PÄLSSKINN) SAMT LÄDER.

* Enligt rådets förordning (EU) nr 692/2014 (EUT L 183, s. 9) är det förbjudet att importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till EU.
Förbudet gäller inte för:
a) fullgörande till den 26 september 2014 av handelsavtal som ingåtts före den 25 juni 2014, eller av anknytande avtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, den enhet eller det organ som vill fullgöra avtalet minst tio arbetsdagar i förväg har anmält verksamheten eller transaktionen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade,
b) varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som tillhandahållits Ukrainas myndigheter för granskning, för vilka överensstämmelse med villkoren för att beviljas förmånsberättigande ursprung har kontrollerats och för vilka ursprungsintyg har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012 och förordning (EU) nr 374/2014 eller i enlighet med associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

 • 4101000000 80 (3/0) : Oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) samt av hästdjur (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade
 • 4102000000 80 (4/0) : Oberedda skinn av får och lamm (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som enligt anmärkning 1 c inte omfattas av detta kapitel
 • 4103000000 80 (3/0) : Andra oberedda hudar och skinn (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som enligt anmärkning 1 b eller 1 c inte omfattas av detta kapitel
 • 4104000000 80 (6/0) : Hudar och skinn, garvade eller som crust, av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvarsittande hår, även spaltade men inte vidare beredda
 • 4105000000 80 (2/0) : Skinn av får och lamm, garvade eller som crust, utan kvarsittande ull, även spaltade men inte vidare beredda
 • 4106000000 80 (10/0) : Hudar och skinn av andra djur, garvade eller som crust, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltade men inte vidare beredda
 • 4107000000 80 (8/0) : Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, även berett till pergament, av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvarsittande hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114
 • 4112000000 80: Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, inbegripet läder berett till pergament, av får och lamm, utan kvarsittande ull, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114
 • 4113000000 80 (4/0) : Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, inbegripet läder berett till pergament, av andra djur, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114
 • 4114000000 80 (2/0) : Sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder); lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder
 • 4115000000 80 (2/0) : Konstläder på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, skivor eller remsor, även i rullar; avklipp och annat avfall av läder eller konstläder, olämpligt för tillverkning av lädervaror; läderpulver