KONSTSTAPELFIBRER.

* Enligt rådets förordning (EU) nr 692/2014 (EUT L 183, s. 9) är det förbjudet att importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till EU.
Förbudet gäller inte för:
a) fullgörande till den 26 september 2014 av handelsavtal som ingåtts före den 25 juni 2014, eller av anknytande avtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, den enhet eller det organ som vill fullgöra avtalet minst tio arbetsdagar i förväg har anmält verksamheten eller transaktionen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade,
b) varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som tillhandahållits Ukrainas myndigheter för granskning, för vilka överensstämmelse med villkoren för att beviljas förmånsberättigande ursprung har kontrollerats och för vilka ursprungsintyg har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012 och förordning (EU) nr 374/2014 eller i enlighet med associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

 • 5501000000 80 (5/0) : Fiberkabel av syntetfilament
 • 5502000000 80 (2/0) : Fiberkabel av regenatfilament
 • 5503000000 80 (7/0) : Syntetstapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning
 • 5504000000 80 (2/0) : Regenatstapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning
 • 5505000000 80 (2/0) : Avfall (inbegripet kamavfall, garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av konstfibrer
 • 5506000000 80 (5/0) : Syntetstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning
 • 5507000000 80: Regenatstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning
 • 5508000000 80 (2/0) : Sytråd av konststapelfibrer, även i detaljhandelsuppläggningar
 • 5509000000 80 (25/0) : Garn (annat än sytråd), av syntetstapelfibrer, inte i detaljhandelsuppläggningar
 • 5510000000 80 (6/0) : Garn (annat än sytråd) av regenatstapelfibrer, inte i detaljhandelsuppläggningar
 • 5511000000 80 (3/0) : Garn (annat än sytråd) av konststapelfibrer, i detaljhandelsuppläggningar
 • 5512000000 80 (9/0) : Vävnader av syntetstapelfibrer innehållande minst 85|viktprocent sådana fibrer
 • 5513000000 80 (15/0) : Vävnader av syntetstapelfibrer, innehållande mindre än 85|viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, och med en vikt av högst 170|g/m$2
 • 5514000000 80 (15/0) : Vävnader av syntetstapelfibrer, innehållande mindre än 85|viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, med en vikt av mer än 170|g/m$2
 • 5515000000 80 (12/0) : Andra vävnader av syntetstapelfibrer
 • 5516000000 80 (25/0) : Vävnader av regenatstapelfibrer