Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska och andra; värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415.

* Enligt rådets förordning (EU) nr 692/2014 (EUT L 183, s. 9) är det förbjudet att importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till EU.
Förbudet gäller inte för:
a) fullgörande till den 26 september 2014 av handelsavtal som ingåtts före den 25 juni 2014, eller av anknytande avtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, den enhet eller det organ som vill fullgöra avtalet minst tio arbetsdagar i förväg har anmält verksamheten eller transaktionen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade,
b) varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som tillhandahållits Ukrainas myndigheter för granskning, för vilka överensstämmelse med villkoren för att beviljas förmånsberättigande ursprung har kontrollerats och för vilka ursprungsintyg har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012 och förordning (EU) nr 374/2014 eller i enlighet med associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

* Enligt rådets förordning (EU) nr 1351/2014 (EUT L 365, s. 46), export av varor och teknik som är anpassad för användning inom sektorerna för transport. Telekommunikation. Energi, Prospektering, exploatering och utvinning av olja, gas och mineralresurser är förbjuden:
A till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Krim eller Sevastopol, eller
(b) för användning i Krim eller Sevastopol.
Förbuden ska inte påverka uppfyllandet fram till den 21 mars 2015 av en förpliktelse enligt ett avtal som ingicks före den 20 december 2014 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, under förutsättning att den behöriga myndigheten har underrättats minst fem arbetsdagar i förväg.
När det gäller användning i Krim eller Sevastopol ska förbuden inte tillämpas, om det inte finns rimliga skäl att anta att varor och teknik, eller tjänsterna ska användas i Krim eller Sevastopol.

Begagnade kylmöbler enligt uppgift med en…

begagnad; kylskåp; kyl- och frysutrustning

Begagnade kylmöbler enligt uppgift med en eller flera följande defekter, trasiga dörrar, trasiga luckor, trasiga kompressorer/plattor, trasiga kylslingor, hög ålder eller hög strömförbrukning. Kylskåp, frysboxar etc klassificeras under olika undernummer inom rubriken 8418.

Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: BEGAGNAD KYLSKÅP KYL- OCH FRYSUTRUSTNING