KRUT OCH SPRÄNGÄMNEN; PYROTEKNISKA PRODUKTER; TÄNDSTICKOR; PYROFORA LEGERINGAR; VISSA BRÄNNBARA PRODUKTER.

* Enligt rådets förordning (EU) nr 692/2014 (EUT L 183, s. 9) är det förbjudet att importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till EU.
Förbudet gäller inte för:
a) fullgörande till den 26 september 2014 av handelsavtal som ingåtts före den 25 juni 2014, eller av anknytande avtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, den enhet eller det organ som vill fullgöra avtalet minst tio arbetsdagar i förväg har anmält verksamheten eller transaktionen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade,
b) varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som tillhandahållits Ukrainas myndigheter för granskning, för vilka överensstämmelse med villkoren för att beviljas förmånsberättigande ursprung har kontrollerats och för vilka ursprungsintyg har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012 och förordning (EU) nr 374/2014 eller i enlighet med associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

  • 3601000000 80 (2/0) : Krut
  • 3602000000 80 (0/7) : Beredda sprängämnen, andra än krut
  • 3603000000 80 (6/1) : Stubin; tändhattar; rivtändare, sprängkapslar och liknande tändmedel (även elektriska)
  • 3604000000 80 (2/0) : Fyrverkeripjäser, signalraketer, regnraketer, knallsignaler och andra pyrotekniska artiklar
  • 3605000000 80: Tändstickor, andra än pyrotekniska artiklar enligt nr 3604
  • 3606000000 80 (2/0) : Järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora legeringar i alla former; varor av brännbara ämnen enligt anmärkning 2 till detta kapitel