SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK OCH CEMENT.

 • 2501000000 80 (8/0) : Salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel; havsvatten
 • 2502000000 80: Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade
 • 2503000000 80 (2/0) : Svavel av alla slag, annat än sublimerat svavel, fällt svavel och kolloidalt svavel
 • 2504000000 80 (2/0) : Naturlig grafit
 • 2505000000 80 (2/0) : Naturlig sand av alla slag, även färgad, annan än metallhaltig sand enligt kapitel 26
 • 2506000000 80 (2/0) : Kvarts (annan än naturlig sand); kvartsit, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form
 • 2507000000 80 (2/0) : Kaolin och andra kaolinartade leror, även brända
 • 2508000000 80 (6/0) : Annan lera (med undantag av expanderade leror enligt nr 6806), andalusit, cyanit och sillimanit, även brända; mullit; chamotte och dinas
 • 2509000000 80: Krita
 • 2510000000 80 (2/0) : Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita
 • 2511000000 80 (2/0) : Naturligt bariumsulfat (tungspat); naturligt bariumkarbonat (witherit), även bränt, dock inte bariumoxid enligt nr 2816
 • 2512000000 80: Kiseldioxidhaltiga fossilmjöl (t.ex. kiselgur, trippel och diatomit) och liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, även brända, med en skrymdensitet av högst 1
 • 2513000000 80 (2/0) : Pimsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel, även värmebehandlade
 • 2514000000 80: Skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form
 • 2515000000 80 (4/0) : Marmor, travertin, så kallad belgisk granit och annan monument- eller byggnadskalksten med en skrymdensitet av minst 2,5 samt alabaster, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form
 • 2516000000 80 (5/0) : Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller byggnadssten, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form
 • 2517000000 80 (6/0) : Småsten, grus och krossad sten av sådana slag som vanligen används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d., singel och flinta, även värmebehandlade; makadam av slagg eller liknande industriellt avfall, även innehållande sådana material som är nämnda i första delen av detta nummer; tjärmakadam; krosskorn, skärv och pulver av stenarter enligt nr 2515 eller 2516, även värmebehandlade
 • 2518000000 80 (3/0) : Dolomit, även bränd eller sintrad, inbegripet dolomit som är grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form; stampmassa av dolomit
 • 2519000000 80 (2/0) : Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit); smält magnesia; dödbränd (sintrad) magnesia, även innehållande små mängder av andra oxider, tillsatta före sintringen; annan magnesiumoxid, även ren
 • 2520000000 80 (2/0) : Gipssten; anhydrit; bränd gips, även färgad eller innehållande små mängder acceleratorer eller fördröjningsmedel
 • 2521000000 80: Kalksten med användning som flussmedel; kalksten av sådana slag som vanligen används för framställning av kalk eller cement
 • 2522000000 80 (3/0) : Osläckt kalk, släckt kalk och hydraulisk kalk, dock inte kalciumoxid och kalciumhydroxid enligt nr 2825
 • 2523000000 80 (6/0) : Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande hydraulisk cement, även färgade eller i form av klinker
 • 2524000000 80 (2/0) : Asbest
 • 2525000000 80 (3/0) : Glimmer, även kluven; glimmeravfall
 • 2526000000 80 (2/0) : Talk (inbegripet naturlig steatit), även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form
 • 2528000000 80: Naturliga borater och koncentrat av sådana borater (även brända), med undantag av borater utvunna ur naturliga saltlösningar; naturlig borsyra innehållande högst 85 viktprocent H@3BO@3, beräknat på torrsubstansen
 • 2529000000 80 (5/0) : Fältspat; leucit; nefelin och nefelinsyenit; flusspat
 • 2530000000 80 (3/0) : Mineraliska ämnen, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans