Други / Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

  • - - - 2905392000 80: Бутан-1,3-диол
  • - - - 2905392600 10: Бутан-1,4-диол
  • - - - - 2905392600 80: Бутан-1,4-диол или тетраметиленгликол (1,4-бутандиол) със съдържание на въглерод с биологичен произход от 100 % по маса
  • - - - - 2905392800 80: Други
  • - - - 2905393000 80: 2,4,7,9-Тетраметилдек-5-ин-4,7-диол
  • - - - 2905399500 80 (6/0) : Други