Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки; апарати за филтриране или пречистване на течности или газове.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 8421110000 10: Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки
 • - - 8421110000 80: Млекарски центрофуги
 • - - 8421120000 80: Изстисквачки за бельо
 • - - 8421190000 80 (2/0) : Други
 • - 8421210000 10: Апарати за филтриране или пречистване на течности
 • - - 8421210000 80 (3/0) : За филтриране или пречистване на води
 • - - 8421220000 80: За филтриране или пречистване на напитки, различни от водата
 • - - 8421230000 80 (2/2) : Маслени и горивни филтри за двигатели с вътрешно горене
 • - - 8421290000 80 (2/0) : Други
 • - 8421310000 10: Апарати за филтриране или пречистване на газове
 • - - 8421310000 80 (2/0) : Входни филтри за въздух за двигатели с вътрешно горене
 • - - 8421390000 80 (6/0) : Други
 • - 8421910000 10: Части
 • - - 8421910000 80: За центрофуги, включително за центрофугалните изстисквачки
 • - - 8421990000 80 (2/0) : Други