Атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho).

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0303130010 80: Атлантически сьомги (Salmo salar)
  • - - - 0303130090 80: Дунавски пъстърви (Hucho hucho)