На базата на синтетични полимери.

  • - - - - 3208909120 80: Съполимер на тетрафлуоретилен в разтвор на бутилацетат с тегловно съдържание на разтворителя 50 % (± 2 %)
  • - - - - 3208909190 80 (0/2) : Други