Берилий, хром, германий, ванадий, галий, хафний (целтий), индий, ниобий (колумбий), рений и талий, както и изделията от тези метали, включително отпадъците и отломките.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 8112120000 10: Берилий
 • - - 8112120000 80: Необработен; прахове
 • - - 8112130000 80: Отпадъци и отломки
 • - - 8112190000 80: Други
 • - 8112210000 10: Хром
 • - - 8112210000 80 (2/0) : Необработен; прахове
 • - - 8112220000 80: Отпадъци и отломки
 • - - 8112290000 80: Други
 • - 8112510000 10: Талий
 • - - 8112510000 80: Необработен; прахове
 • - - 8112520000 80: Отпадъци и отломки
 • - - 8112590000 80: Други
 • - 8112920000 10: Други
 • - - 8112920000 80 (9/0) : Необработен; отпадъци и отломки; прахове
 • - - 8112990000 80 (3/0) : Други