Други / Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; мъртви животни, включени в глави 1 или 3, неподходящи за консумация от човека.

  • - - - - 0511998510 80: Сперма от бозайници
  • - - - - 0511998520 80: Яйцеклетки от бозайници и ембриони от бозайници
  • - - - - 0511998590 80: Други